Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,613

 Xây dựng quy trình đánh giá giảng viên Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  TS. Trần Xuân Bách; Thành viên:  ThS.Nguyễn Hữu Quý
Số: B 2008-ĐN-01.13 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

- Tên đề tài: Xây dựng quy trình đánh giá giảng viên Đại học Đà Nẵng theo hướng chuẩn hoá
- Mã số:B2008-ĐN-01.13
- Chủ nhiệm đề tài:TS.Trần Xuân Bách        
- ĐTCQ: 0511.3892046, DĐ: 0913419226 Email:txbach@ac.udn.vn
- Cơ quan chủ trì đề tài: Đại học Đà Nẵng
- Cơ quan và cá nhân phối hợp thực hiện:
+ Ban Tổ chức cán bộ Đại học Đà Nẵng
+ Khoa Pháp Trường Đại học Ngoại ngữ (thử nghiệm)
+ PG-TS. Tăng Tấn Chiến
+ ThS. Nguyễn Hữu Quý
- Thời gian thực hiện: 01/2008 - 12/2009
1- Mục tiêu của đề tài: Xây dựng quy trình, phương pháp và kỹ thuật đánh giá GV Đại học Đà Nẵng theo hướng chuẩn hóa nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV đại học và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ĐH trong giai đoạn hiện nay
2- Nội dung chính của đề tài: Hoàn thiện cơ sở lý luận của việc đánh giá GV; Chỉ rõ thực trạng bức tranh đánh giá GV và phân tích thực trạng theo một số tiếp cận khoa học để tìm quy trình đánh giá xác đáng hơn; Đề xuất được một hệ thống tiêu chuẩn đánh giá GV phù hợp với VN, theo hướng chuẩn hoá và áp dụng vào đánh giá GV;Xây dựng được qui trình đánh giá GV theo chức danh gắn với các tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ ra khả năng vận dụng vào đánh giá GV của các cơ sở giáo dục đại học.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

    3- Kết quả chính đạt được của đề tài:
- Chuẩn hoá - Hiện đại hoá - Xã hội hoá là những định hướng, quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp phát triển giáo dục, đặc biệt là chuẩn hoá đội ngũ GV. GV có vai trò cực kỳ quan trọng đối với việc đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH.  Đánh giá  GV theo hướng chuẩn hoá sẽ có tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng GV, do vậy kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn để giải quyết được một vấn đề cấp thiết hiện nay.
- Đề tài đã thực hiện được 5 nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, đó là:
+ Nghiên cứu cơ sở lý luận của hoạt động đánh giá, đánh giá trong giáo dục, triết lý và nguyên tắc đánh giá GV;
+ Phân tích thực trạng để tìm luận chứng và luận cứ cho công tác đánh giá đội ngũ GV ở ĐH;
+ Đề xuất các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá GV theo các chức danh GV;
+ Đề xuất qui trình đánh giá đội ngũ GV ở ĐH theo hướng chuẩn hoá;
+ Thử nghiệm áp dụng tiêu chuẩn và qui trình đánh giá GV đã được đề xuất.
3. Đóng góp mới của đề tài đã thể hiện các điểm sau:
- Hoàn thiện cơ sở lý luận của việc đánh giá GV;
- Chỉ rõ được thực trạng bức tranh đánh giá GV và phân tích thực trạng theo một số tiếp cận khoa học để tìm quy trình đánh giá xác đáng hơn;
- Đề xuất được một hệ thống tiêu chuẩn (gồm 4 tiêu chuẩn hay lĩnh vực, 12 tiêu chí và 42 chỉ số) đánh giá GV phù hợp với VN, theo hướng chuẩn hoá và áp dụng vào đánh giá GV nói chung;
- Xây dựng được qui trình đánh giá GV theo chức danh gắn với các tiêu chuẩn, tiêu chí. Quy trình này được tác giả minh họa khá rõ ràng và cụ thể giúp cho đơn vị quản lí trường học có thể áp dụng để đánh giá GV ĐH. Quy trình có thể dùng chung cho các trường, song cần có sự điều chỉnh các chỉ số theo sứ mạng và đặc điểm của từng trường cũng như trình độ phát triển của đội ngũ, để đảm bảo cho kết quả đánh giá được phù hợp và khách quan hơn.
4.Các bài viết đã công bố của tác giả liên quan đến đề tài:
- Trần Xuân Bách, Đánh giá GV - Vấn đề bức thiết trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí KH&CN ĐH Đà Nẵng, Số 3-4/2006.
-  Trần Xuân Bách, Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra vào việc đánh giá GV ở các trường ĐH trong giai đoạn hiện nay,Tạp chí Khoa học Giáo dục Số 20, 5/2007.
- Trần Xuân Bách , SV đánh giá GV - nguồn thông tin quan trọng trong quy trình đánh giá GV. Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Khoa học XH &NV Số 23(2007) 198-207.
- Trần Xuân Bách, Vấn đề xây dựng nhiệm vụ cụ thể của GV trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí KH&CN ĐH Đà Nẵng Số 1(24)/2008.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn