Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,664,036

 Liên kết phát triển kinh tế dựa trên việc phát triển ngân hàng điện tử: Cách tiếp cận từ mô hình chấp nhận công nghệ TAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Huy, Trương Thị Vân Anh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học cấp bộ Liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên; Số: Tháng 4;Từ->đến trang: 295-306;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn