Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,342

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khả năng phục hồi sau khủng hoảng của điểm đến du lịch Hội An. Tác giả: Trương Thị Vân Anh, Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Kỷ yếu Hội thảo Định hướng phát triển thành phố Hội An trong bối cảnh mới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Vùng Trung bộ. Số: Th. 12. Trang: 61-78. Năm 2021. (Jan 24 2022 1:41AM)
[2]Bài báo: Xây dựng thương hiệu thành phố Đà Nẵng đối với các nhà đầu tư dựa trên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tác giả: Lê Văn Huy, Trương Thị Vân Anh. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 6(04). Trang: 1-8. Năm 2018. (Jun 7 2019 9:03AM)
[3]Bài báo: Đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng: Ứng dụng cho sản phẩm nước uống đóng chai tại thị trường Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Trương Đình Quốc Bảo, Trương Thị Vân Anh. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Marketing tại Việt Nam từ Lý thuyết đến thực tiễn. Số: ISBN: 978-604-65-3031-2. Trang: 341-351. Năm 2017. (Jun 6 2019 7:03PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của Chất lượng dịch vụ Công đến Sự hài lòng khách hàng tại Sở Tài chính Đà Nẵng. Tác giả: Trương Thị Vân Anh, Trần Văn Vũ. Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Thống kê và Tin học Ứng dụng (NCASI). Số: ISBN 978-604-84-1862-5. Trang: tr.401-413. Năm 2016. (Jun 6 2019 7:01PM)
[5]Bài báo: Liên kết phát triển kinh tế dựa trên việc phát triển ngân hàng điện tử: Cách tiếp cận từ mô hình chấp nhận công nghệ TAM. Tác giả: Lê Văn Huy, Trương Thị Vân Anh. Hội thảo khoa học cấp bộ Liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên. Số: Tháng 4. Trang: 295-306. Năm 2009. (Apr 3 2016 5:50PM)
[6]Bài báo: Mô hình nghiên cứu chấp nhận e-banking tại Việt Nam. Tác giả: Lê Văn Huy, Trương Thị Vân Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 362. Trang: 40-47. Năm 2008. (Apr 3 2016 5:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Gender stereotypes in Advertising: Vietnam Lunar New Year video advertisements. Authors: Van-Anh T. Truong, Phuong T. Nguyen. Proceedings International Conference for Young Researchers in Economics & Business (ICYREB 2020), January 2021. No: ISBN 978-604-55-7883-4. Pages: 873-885. Year 2021. (Jun 15 2021 8:28PM)
[2]Article: Social Proof and Projected Brand Image: Reactions of Citizens and Government in Pandemic. Authors: Van-Anh T. Truong, Ky-Minh Do. Proceedings International Conference for Young Researchers in Economics & Business (ICYREB 2020), January 2021. No: ISBN 978-604-55-7883-4. Pages: 886-898. Year 2021. (Jun 15 2021 8:37PM)
[3]Article: Determinants of wearable healthcare technology usage in Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong and Quoc Bao Truong-Dinh. Vo, N.D., Lee, O.J., Bui, K.H.N., Lim, H.G., Jeon, H.J., Nguyen, P.M., Kim, J.T., Tuyen, B.Q., Jung, J.J., Vo, T.A. (eds.) Proceedings of the 2nd International Conference on Human-centered Artificial Intelligence (Computing4Human 2021). CEUR Workshop Proceedings, Da Nang, Vietnam (Oct 2021). No: ISSN 1613-0073). Pages: 120-128. Year 2021. (Jan 24 2022 12:29AM)
[4]Article: Understanding Consumer using Behavior toward Wearable Technology in Healthcare. Authors: Truong Dinh Quoc Bao, Van-Anh T. Truong. ACBES Handbook: The 3rd Asia Conference on Business and Economic Studies. No: ISBN:978-604-922-989-3. Pages: 89. Year 2021. (Jan 24 2022 12:51AM)
[5]Article: Is a Livable City Associated with a Suited Place for Higher Education? The Case of Danang City, Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong. ACBES Handbook: The 3rd Asia Conference on Business and Economic Studies. No: ISBN: 978-604-922-989-3. Pages: 124. Year 2021. (Jan 24 2022 12:55AM)
[6]Article: Cultural tourism and city branding in the connected age: The case of cities in Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong. Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management), ISSN 0127-2713, DOI: 10.17576/pengurusan-2020-58-01. No: Vol. 58. Pages: 3-14. Year 2020. (Jun 22 2020 11:59AM)
[7]Article: Universities and Cities: The Role of Vietnam Higher Education Institutions in City branding. Authors: Van-Anh T. Truong. 横浜国際社会科学研究 (Yokohama Journal of Social Sciences), ISSN 1346-0242, DOI: 10.18880/00012900. No: Vol. 24 (Issue 3). Pages: 99-113. Year 2020. (Oct 5 2019 9:27AM)
[8]Article: Using Concept Mapping to Explore the Brand Association Network of a Higher Education Destination: The Case of Danang city, Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong, Ngoc B. Vu. Proceedings of the International Conference on Business and Finance: Accounting, Business and Management, Ho Chi Minh City Publishing House of Economics. No: ISBN 978-604-922-764-6. Pages: 89-98. Year 2019. (Jun 6 2019 7:11PM)
[9]Presentations: The Role of Experiential Education in City Branding: The Field Trip in Son Tra mountain, Danang. Authors: Van-Anh T. Truong, Trang T. Le. Proceedings of The 2nd Asia Conference on Business and Economic Studies. Pages: 19. Year 2019. (Sep 21 2019 11:34AM)
[10]Article: Toward a knowledge city from perspectives of Japanese cities: Implications for Danang, Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong, Huong T. Trinh. Proceedings of the International Conference on Management and Business - COMB 2019, 6th December, Danang Publishing House. No: ISBN 978-604-84-4583-6. Pages: 345-357. Year 2019. (Nov 16 2019 11:44AM)
[11]Article: Applying the Zaltman Metaphor Elicitation Technique on Understanding Place Image: Danang – the livable city of Vietnam in the minds of students. Authors: Van-Anh T. Truong. Journal of Asian Business and Economic Studies, DOI: 10.1108/JABES-02-2019-0013. No: Vol. 27 (Issue 2). Pages: 153-173. Year 2019. (Oct 25 2019 8:58AM)
[12]Article: The role of Culture in Brand Identity formation: The Case of Danang city, Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong. Proceedings of the 4th Annual Conference of the International Place Branding Association (IPBA), 27-29 November, Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, Volos, Greece. No: 978-618-84403-2-6. Pages: 386-401. Year 2019. (Oct 5 2019 9:48AM)
[13]Presentations: City branding through online travel information search: cases of culture-led cities in Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong. Proceedings of Asian Conference on Business and Economics Studies, Ho Chi Minh City Publishing House of Economics. Pages: 104-118. Year 2018. (Jun 6 2019 7:05PM)
[14]Article: Cultural tourism and City branding in a Digital era: A Search Pattern Analysis of three tourist cities in Central Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong, Huong T. L. Pham. Proceedings of the 2nd International conference Marketing in the Connected Age, Danang Publishing House. No: ISBN: 978-604-84-3471-7. Pages: pp. 173-185. Year 2018. (Jun 6 2019 7:06PM)
[15]Article: Urban Heritage Image Based on Destination Brand Personality: The Case of Danang City, Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong, Thao-Nguyen D. Nguyen. Proceedings of the 2nd International conference Marketing in the Connected Age, Danang Publishing House. No: ISBN: 978-604-84-3471-7. Pages: 306-316. Year 2018. (Jun 6 2019 7:08PM)
[16]Article: Determinants of University choice of Vietnam high school students: The role of socializers. Authors: Truong Thi Van Anh. Proceedings of International Conference: Marketing in the Connected Age. No: ISBN 978-604-84-1836-6. Pages: pp.441-453. Year 2016. (Jun 6 2019 6:55PM)
[17]Article: Online apparel service properties: The case giaybq.com.vn. Authors: Phạm Thị Lan Hương, Trương Thị Vân Anh, Phan Hải. Proceedings of International Conference: Marketing in the Connected Age. No: ISBN 978-604-84-1836-6. Pages: pp.300-310. Year 2016. (Jun 6 2019 6:58PM)
[18]Article: Determinants of Customer Relationship Management Performance in Electronic banking sector – The case of banks in Danang city, Vietnam. Authors: Truong Thi Van Anh. 樹德科技大學經營管理研究所學位論文 - 樹德科技大學. No: http://dx.doi.org/10.6829/STU.2013.00008. Pages: 1-103. Year 2013. (Jun 8 2019 8:57AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn