Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,416

 Ảnh hưởng của Chất lượng dịch vụ Công đến Sự hài lòng khách hàng tại Sở Tài chính Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thị Vân Anh, Trần Văn Vũ
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Thống kê và Tin học Ứng dụng (NCASI); Số: ISBN 978-604-84-1862-5;Từ->đến trang: tr.401-413;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ ncasi-cldv cong vs su hai long.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn