Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,368

 Urban Heritage Image Based on Destination Brand Personality: The Case of Danang City, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van-Anh T. Truong, Thao-Nguyen D. Nguyen
Nơi đăng: Proceedings of the 2nd International conference Marketing in the Connected Age, Danang Publishing House; Số: ISBN: 978-604-84-3471-7;Từ->đến trang: 306-316;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Danang had entered the new stage of tourism development since 2017, and the city’s action planning is currently consistent with national strategy and the promulgation of tourism law. It has also been ten years since Danang became the city under the central administration. The image of Danang is promoted through urban tourism that aims to a fantastic destination with many advantages taken from strong urbanization. This study applies the text-mining methodology, aims to explore how urban images formed with which destination brand personalities. Based on online reviews retrieved from TripAdvisor, 12 traits related to four dimensions of Danang brand personalities are explored. These dimensions are sincerity, excitement, competence, and sophistication. The results show that excitement and competence are dominant personalities of Danang urban heritage image with the coverages are 6.31% and 2.86%, respectively. Some implications for city image promotion and further research also are suggested.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn