Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,121

 Determinants of wearable healthcare technology usage in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van-Anh T. Truong and Quoc Bao Truong-Dinh
Nơi đăng: Vo, N.D., Lee, O.J., Bui, K.H.N., Lim, H.G., Jeon, H.J., Nguyen, P.M., Kim, J.T., Tuyen, B.Q., Jung, J.J., Vo, T.A. (eds.) Proceedings of the 2nd International Conference on Human-centered Artificial Intelligence (Computing4Human 2021). CEUR Workshop Proceedings, Da Nang, Vietnam (Oct 2021); Số: ISSN 1613-0073);Từ->đến trang: 120-128;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn