Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,311

 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn Trường Đại học của học sinh Trung học phổ thông tại Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  ThS. Trương Thị Vân Anh; Thành viên:  Phạm Quỳnh Loan
Số: T2016- 04-02 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn