Võ Ngọc Dương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,334,896

 
Mục này được 5074 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Ngọc Dương
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/04/1985
Nơi sinh: Bình Định
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Thủy lợi Thủy điện; Tại: Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Automatic, Signal and Image Processing - Hydrology and Environment; Tại: Innovative City, Polytech'Nice Sophia, Đại học Nice Sophia Antipolis
Dạy CN: Thuỷ công, Các phương pháp số, Hệ thống thông tin địa lý GIS
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English, French
Địa chỉ liên hệ: khoa xây dựng Thủy lợi Thủy điện, trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: +84 511 3 841 296; Mobile: +84 905 700 100
Email: duong.tltd.bk@gmail.com; vo.ngoc.duong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2008 tới nay: Giảng viên tại khoa khoa Xây dựng Thủy lợi Thủy điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng, Việt Nam. http://www.udn.vn/
9/2010-3/2011: Học thạc sĩ tại trường Polytech'Nice Sophia, Đại học Nice Sophia Antipolis, Cộng hòa Pháp. http://www.polytechnice.fr/
3/2011-9/2011: Thực tập tại dự án CORFU FR7, Phòng thí nghiệm Innovative City, trường Polytech'Nice-Sophia, Đại học Nice Sophia Antipolis http://www.innovcity.eu/page5248.html, http://www.corfu-fp7.eu/
10/2011-09/2015: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại phòng thí nghiệm Innovative City, trường Polytech'Nice-Sophia, Đại học Nice Sophia Antipolis 1-3 bd Maître Maurice Slama, 06200 Nice, Pháp. http://www.innovcity.eu/ Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: AquaDaNang 2018. Chủ nhiệm: GAETANO Marc/ VO Ngoc Duong. Thành viên: GOURBESVILLE Philippe, GAETANO Marc, VO Ngoc Duong, NGUYEN Quang Binh. Mã số: N/A. Năm: 2018. (Mar 29 2018 10:39PM)
[2] Đề tài ươm tạo công nghệ: Gestion de la nappe alluviale de la Siagne, France./ Managing the alluvial aquifer of the Siagne, France. Chủ nhiệm: Regis-Hugo BOURGEOIS. Thành viên: Magali CORMERAIS - Ngoc Duong VO. Mã số: N/A. Năm: 2011. (Apr 1 2015 8:06PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Groundwater estimation using distributed hydrologic model. A case study at Cu Deriver catchment, Viet Nam - Đánh giá nguồn nước ngầm lưu vực sông Cu Đê, Việt Nam thông qua mô hình thủy văn phân bố. Tác giả: Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen & Philippe Gourbesville. Innovative Water Solutions for Vietnam and Region. Số: Vietnam International Water Week 2018. Trang: 94-100. Năm 2018. (Mar 29 2018 11:20PM)
[2]Bài báo: CHỌN HÀM PHÂN PHỐI XÁC SUẤT ĐẠI DIỆN CHO PHÂN PHỐI MƯA 1 NGÀY MAX Ở VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Hoàng Lâm, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi - Môi trường. Số: 56-03-2017. Trang: 72-79. Năm 2017. (Jan 3 2018 5:49AM)
[3]Bài báo: XÂY DỰNG ATLAS MƯA NGÀY CỰC ĐẠI CHO VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Tạp chí Khí Tượng Thủy Văn. Số: 02-2017. Trang: 23-31. Năm 2017. (Jan 3 2018 5:56AM)
[4]Bài báo: Xây dựng bản đồ phân bố Cường độ-Thời lượng-Tần suất mưa cực hạn cho Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Trường Huy, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 19. Số: 19. Trang: 341-350. Năm 2016. (Jan 3 2018 6:00AM)
[5]Bài báo: Lựa chọn hàm phân phối xác suất thích hợp nhất cho phân tích tần suất mưa ngày lớn nhất ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Hoàng Lâm, Võ Ngọc Dương, Phạm Thành Hưng, Nguyễn Chí Công. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 19. Số: 19. Trang: 269-278. Năm 2016. (Jan 3 2018 6:03AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Climate Change Impact Assessment Using Semi Distributed Hydrological Model Of Kon - Ha Thanh River Catchment, Vietnam. Authors: Huy Cong Vu, Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen & Philippe Gourbesville. Vietnam international water week 2018. No: VACI-2018. Pages: 3-12. Year 2018. (Apr 20 2018 7:02AM)
[2]Article: Groundwater estimation using distributed hydrologic model. A case study at Cu De river catchment, Viet Nam. Authors: Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen & Philippe Gourbesville. Vietnam international water week 2018. No: VACI 2018. Pages: 94-100. Year 2018. (Apr 20 2018 7:06AM)
[3]Article: The role of hydropower plant reservoir system in flood control. A new approach towards the Vu Gia Thu Bon river catchment, Vietnam. Authors: Ngoc Duong Vo, Thanh Hao Nguyen, Philippe Gourbesville.. The International Journal on Hydropower and Dams. No: Volume 24, Issue 2, 2018. Pages: 37-39. Year 2018. (Apr 20 2018 7:13AM)
[4]Article: Assessing Impact of Construction Work on River Morphology with TELEMAC-3D. Authors: Nguyen Quang Binh and Ngoc Duong VO. Advances in Hydroinformatics SimHydro 2017 - Choosing The Right Model in Applied Hydraulics. No: ISBN 978-981-10-7218-5. Pages: 1217-1231. Year 2018. (Mar 29 2018 11:10PM)
[5]Article: Climate Change Impact Assessment Using Semi Distributed Hydrological Model OfKon - Ha Thanh River Catchment, Vietnam. Authors: Huy Cong Vu, Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen & Philippe Gourbesville. Innovative Water Solutions for Vietnam and Region - Vietnam International Water Week 2018. No: Vietnam International Water Week 2018. Pages: 3-12. Year 2018. (Mar 29 2018 11:16PM)
[6]Article: COMPARING MODEL EFFECTIVENESS ON SIMULATING CATCHMENT HYDROLOGICAL REGIME. Authors: Ngoc Duong VO, Quang Binh NGUYEN, Chi Hieu LE, Tien Dat DOAN, Van Hoa LE and Philippe GOURBESVILLE. Advances in Hydroinformatics SimHydro 2017 - Choosing The Right Model in Applied Hydraulics. No: ISBN 978-981-10-7218-5. Pages: 401-414. Year 2018. (Mar 29 2018 10:56PM)
[7]Article: POTENTIAL FLOOD RISKS UNDER CLIMATE CHANGE IN VU GIA THU BON CATCHMENT, VIETNAM. Authors: Ngoc Duong Vo and Philippe GOURBESVILLE. Advances in Hydroinformatics SimHydro 2017 - Choosing The Right Model in Applied Hydraulics. No: SBN 978-981-10-7218-5. Pages: 727-737. Year 2018. (Mar 29 2018 11:04PM)
[8]Article: METHODOLOGY FOR FLOOD RISK MAP DEVELOPMENT. APPLICATION TO VU GIA THU BON CATCHMENT, VIETNAM. Authors: NGOC DUONG VO, PHILIPPE GOURBESVILLE. IAHR World congress. No: 2017. Pages: NA. Year 2017. (Jan 3 2018 10:14AM)
[9]Article: FLOW NEAR GROYNES: EXPERIMENTAL OR COMPUTATIONAL APPROACHES. Authors: QUANG BINH NGUYEN, NGOC DUONG VO, PHILIPPE GOURBESVILLE. 37 IAHR World congress. No: 2017. Pages: NA. Year 2017. (Jan 3 2018 10:16AM)
[10]Article: Hydro-meteorological drought assessment under climate change impact over the Vu Gia–Thu Bonriver basin, Vietnam. Authors: M.T. Vu, N.D. Vo, P. Gourbesville, S.V. Raghavan & S.-Y. Liong. Hydrological Sciences Journal. No: 62:10, 1654-1668. Pages: N/A. Year 2017. (Jan 3 2018 10:00AM)
[11]Article: USING THE TELEMAC 3D MODEL FOR ESTIMATING THE IMPACT OF BRIDGE CONSTRUCTION TO RIVER HYDRODYNAMIC REGIME. Authors: NGOC DUONG VO, QUANG BINH NGUYEN, PHILIPPE GOURBESVILLE. 37 IAHR World Congress. No: 2017. Pages: NA. Year 2017. (Jan 3 2018 10:09AM)
[12]Presentations: Evaluation the impact of climate change to stream flow regime, a case study at Cu De river catchment, Vietnam. Authors: Nguyen Quang Binh, Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville. RUNSUD 2016. Pages: RUNSUD 2016. Year 2016. (Jan 3 2018 9:57AM)
[13]Article: Hydraulic modelling strategies for flood mapping. Application to coastal area in central Vietnam. Authors: Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville. Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change Advances in Water Engineering and Research. No: 2016. Pages: 678–683. Year 2016. (Jan 3 2018 9:43AM)
[14]Article: Assessment of High Resolution Topography Impacts on Deterministic Distributed Hydrological Model in Extreme Rainfall runoff Simulation. Authors: Qiang MA, Elodie ZAVATTERO, Mingxuan DU, Ngoc DUONG VO, Philippe GOURBESVILLE. Procedia Engineering. No: 154. Pages: 601 – 608. Year 2016. (Aug 30 2016 10:05AM)
[15]Article: Model uncertainty in flood modelling. Case study at Vu Gia Thu Bon catchment - Vietnam. Authors: Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville. Procedia Engineering. No: 154. Pages: 450 – 458. Year 2016. (Aug 30 2016 9:57AM)
[16]Article: Applying deterministic distributed hydrological model for stream flow data reproduction. A case study of Cu De Catchment, Vietnam. Authors: Vo Ngoc Duong; Nguyen Quang Binh; Le Xuan Cuong; Qiang Ma; Philippe Gourbesville. Procedia Engineering. No: 154. Pages: 1010-1017. Year 2016. (Aug 30 2016 10:14AM)
[17]Article: IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON HYDROLOGICAL DROUGHT OVER A COASTAL RIVER BASIN IN VIETNAM. Authors: VU, M.T. , VO, N.D , GOURBESVILLE, P. , RAGHAVAN, V.S. and LIONG, S-Y. E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. No: N/A. Pages: N/A. Year 2015. (Jul 4 2015 9:16PM)
[18]Article: Deterministic Hydrological Modeling And Grid Size Sensitivity Analysis For Flood Risk Assessment Of Mexico City. Authors: Vargas Rafael, Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville. Book of Proceedings of 36th IAHR World Congress - The Hague, Netherlands, 28 June – 3 July, 2015.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: N/A. Pages: N/A. Year 2015.
(Apr 1 2015 7:44PM)
[19]Article: Analyzing the uncertainty of topography data for flood modelling. Case study at Vu gia-Thu bon catchment - Vietnam. Authors: Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Book of Proceedings of 6th International Conference Water Resources and Sustainable Development (CIREDD2015), May 25-26, 2015, in Algiers, Algeria
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: N/A. Pages: N/A. Year 2015.
(Apr 1 2015 7:47PM)
[20]Article: Establishing The Flood Map For The Downstream Of Vu Gia-Thu Bon Catchment – A Coastal Region Of Viet Nam Central. Scale Variability Of Inundation Area Under The Impact Of Climate Change. Authors: Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville. Book of Proceedings of 36th IAHR World Congress - The Hague, Netherlands, 28 June – 3 July, 2015.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: N/A. Pages: N/A. Year 2015.
(Apr 1 2015 7:42PM)
[21]Article: Future flooding increase: prediction and probable cause. A case study at Vietnam central coastal area. Authors: Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville. Book of Proceedings of 22nd Hydrotechnical conference of the CSCE, April29-May2nd, Montral Canada (Submitted). No: N/A. Pages: N/A. Year 2015. (Apr 1 2015 7:46PM)
[22]Article: High resolution rainfall-runoff simulation in urban area: assessment of Telemac 2D and FullSWOF 2D. Authors: Qiang Ma, Morgan Abily, Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Book of Proceedings of 36th IAHR World Congress - The Hague, Netherlands, 28 June – 3 July, 2015. No: N/A. Pages: N/A. Year 2015. (Apr 1 2015 7:45PM)
[23]Article: A deterministic hydrological approach to estimate climate change impact on river flow: Vu Gia-Thu Bon catchment, Vietnam. Authors: Ngoc Duong VO, Philippe GOURBESVILLE, Minh Tue VU, Srivatsan V. RAGHAVAN, Shie-Yui LIONG
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of Hydro-environment Research
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: doi:10.1016/j.jher.2015.11.001. Pages: N/A. Year 2015.
(Jan 4 2016 1:56PM)
[24]Presentations: Hydrological drought assessment under impact of climate change a case study forriver basin in Vietnam. Authors: Vu, M.T., Vo, N.D, Gourbesville, P., Raghavan, V.S. and Liong, S-Y.. 12th Annual Meeting Asia Oceania Geosciences Society (AOGS). Pages: N/A. Year 2015. (Aug 22 2015 8:26PM)
[25]Article: Assessment of climate change on flood dynamic with deterministic hydrological model. Application to the Vu Gia- Thu Bon catchment - Viet Nam. Authors: Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Book of Proceedings of 11th International Conference on Hydroinformatics HIC 2014, New York City, USA.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: N/A. Pages: N/A. Year 2014.
(Apr 1 2015 7:38PM)
[26]Article: Methodology for climate change assessment of flood dynamics with deterministic hydrological model. Authors: Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville. Book of Proceedings of SimHydro 20140:Modelling of rapid transitory flows,11-13 June 2014, Sophia Antipolis. France. No: N/A. Pages: N/A. Year 2014. (Apr 1 2015 7:37PM)
[27]Article: Application of the deterministic hydrological model for large catchment. Case study at Vu Gia- Thu Bon catchment - Viet Nam. Authors: Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville. Book of Proceedings of the 19th IAHR-APD Congress 2014, Hanoi, Vietnam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: N/A. Pages: N/A. Year 2014.
(Apr 1 2015 7:39PM)
[28]Article: Deterministic hydrological modeling and flood risk assessment of Mexico city. Authors: Vargas Rafael, Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville. Book of Proceedings of The International Conference on Hydro-meteorological Risks and Climate Change, November 12-14, 2014, Cholula, Puebla, Mexico. No: N/A. Pages: N/A. Year 2014. (Apr 1 2015 7:41PM)
[29]Article: Rainfall uncertainty in distributed hydrological modelling in large catchments: an operational approach applied to the Vu Gia - Thu Bon catchment - Viet Nam. Authors: Vo Ngoc Duong, Philippe Gourbesville. Book of Proceedings of 3rd IAHR Europe Congress, 2014, Porto -Portugal
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: N/A. Pages: N/A. Year 2014.
(Apr 1 2015 7:35PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 30 2016 10:23AM)
[1]Deterministic hydrological modelling for flood risk assessment.
Chủ biên: Vo Ngoc Duong. Nơi XB: EDITIONS UNIVERSITAIRES EUROPEENES. Năm 2016.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079-17/08/2016. Năm: 2016.
[2] Nghiên cứu khoa hoc tiềm năng - Giải B. Năm: 2016.
[3] Nghiên cứu khoa học tiềm năng. Năm: 2017.
[4] Bằng Khen về công bố công trình nghiên cứu khoa học quốc tế. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726-22/08/2017. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn