Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,354,123

 Speech Performance of Fricative Sounds by the Talking Robot
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Nhu Thanh and Hideyuki Sawada
Nơi đăng: 6th Kagawa University-Chiang Mai University Joint Symposium,Kagawa, Japan; Số: 6;Từ->đến trang: 109;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Human vocal sounds are generated by the complex movements of vocal organs. The authors are developing a talking robot based on the physical model of human vocal organs in order to reproduce human speech mechanically. In this study, an unvoiced sound input system is added to the mechanical vocalization system for fricative sound production of the talking robot. The unvoiced sound input system includes an airflow control valve to control the amount of airflow input and an air buffer chamber to provide enough pressure form fricative sound regeneration. The talking robot articulatory mechanism is programed to have appropriate movements and positions for vocalizing five Japanese fricative sounds /sa/, /si/, /su/, /se/, /so/ using a Matlab-based control system.
ABSTRACT
Human vocal sounds are generated by the complex movements of vocal organs. The authors are developing a talking robot based on the physical model of human vocal organs in order to reproduce human speech mechanically. In this study, an unvoiced sound input system is added to the mechanical vocalization system for fricative sound production of the talking robot. The unvoiced sound input system includes an airflow control valve to control the amount of airflow input and an air buffer chamber to provide enough pressure form fricative sound regeneration. The talking robot articulatory mechanism is programed to have appropriate movements and positions for vocalizing five Japanese fricative sounds /sa/, /si/, /su/, /se/, /so/ using a Matlab-based control system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn