Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta. Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (Apr 21 2020 2:55PM)
[2]Bài báo: DEVELOPMENT OF VIETNAMESE BANANA LEAF CAKE MAKER MACHINE. Tác giả: Vo Nhu Thanh, Vo Minh Nhat. NCMME2019 Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. Số: 1. Trang: 337-341. Năm 2019. (Oct 11 2019 3:06PM)
[3]Bài báo: DEVELOPMENT OF RESTAURANT SERVING ROBOT USING LINE FOLLOWING APPROACH. Tác giả: TS. Võ Như Thành*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ DHDN - JST-UD. Số: 17,12.1. Trang: 1-4. Năm 2019. (Oct 11 2019 2:59PM)
[4]Bài báo: COMBINING IMAGE PROCESSING AND TACTILE SENSATION ACTUATOR FOR IMPROVING ATHLETIC TRAINING IN SQUAT WORK OUT. Tác giả: Vo Nhu Thanh, Le Hoai Nam. NCMME2019 Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. Số: 1. Trang: 275-279. Năm 2019. (Oct 11 2019 3:05PM)
[5]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu, chế tạo máy tiện CNC có trục chính truyền động bằng động cơ thủy lực. Tác giả: Võ Như Thành ,Trần Ngọc Hải, Lê Cung,. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V, VCME 2018. Số: 1. Trang: in press. Năm 2018. (Oct 8 2018 1:14PM)
[6]Tham luận: Simulation Study on Neural Pattern of Bio-Realistic Cerebellar Neuron Network. Tác giả: Vo Nhu Thanh. 2017 Joint Academic Forum in Danang, The University of Danang - University of Science and Technology with Japan University & Company Research Group cooperated by IEEE. Trang: 89. Năm 2017. (May 24 2018 11:52AM)
[7]Bài báo: Phương pháp điều khiển nhiều động cơ Servo kiểu lệnh bằng phần mềm Matlab. Tác giả: Võ Như Tiến; Võ Như Thành. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 06(91).2015. Trang: 68. Năm 2015. (Sep 30 2015 3:40PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu độ ổn định tốc độ của trục chính máy tiện CNC. Tác giả: Trần Ngọc Hải, Võ Như Thành. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ 4. Số: ISBN: 978-604-73-3691-3. Trang: 180-187. Năm 2015. (Apr 19 2016 10:29AM)
[9]Bài báo: Hệ thống mô hình dây chuyền sản xuất tự động sử dụng giao tiếp Profinet giữa các PLC Siemens s7-1200 lập trình bằng TIA Portal. Tác giả: ThS. Võ Như Thành*; ThS. Ngô Thanh Nghị; ThS. Đặng Phước Vinh; Đoàn Lê Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 59. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[10]Bài báo: Hệ thống cảm biến hoạt động trên nền ARDUINO giao tiếp với MATLAB SIMULINK . Tác giả: TS. Võ Như Tiến*; ThS. Võ Như Thành. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 109. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[11]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch ba pha. Tác giả: Đặng Phước Vinh*; Ngô Thanh Nghị; Võ Như Thành; Nguyễn Đăng Trình; Đoàn Lê Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(76).2014. Trang: 78-82. Năm 2014. (Jun 24 2014 4:32PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ fpga để thiết kế bộ điều khiển cho vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha. Tác giả: Võ Như Thành; Đặng Phước Vinh; Ngô Thanh Nghị;Nguyễn Đăng Trình;Đoàn Lê Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 48. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[13]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở chuyển mạch hai pha. Tác giả: Đặng Phước Vinh*, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Đoàn Lê Anh. Tạp chí Tự động hóa ngày nay. Số: 8; chuyên san tháng 12. Trang: 3-10. Năm 2013. (Jun 24 2014 4:27PM)
[14]Bài báo: Phương pháp chuyển đổi từ ngôn ngữ lập trình Hi-graph sang FBD sử dụng SR Block trong phần mềm Siemens Simatic để lập trình cho PLC. Tác giả: Võ Như Thành. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(67). Trang: 64-67. Năm 2013. (Aug 20 2013 6:55AM)
[15]Bài báo: Prototype of complex sorting station for categorizing products by material, orientation, and in order using Siemens PLC S7-1200. Tác giả: Vo Nhu Thanh; Vo Nhu Tien. Tạp chí Khoa học & Công nghệ -Đại học Đà Nẵng. Số: 6(67)2013. Trang: 75-79. Năm 2013. (Aug 20 2013 7:08AM)
[16]Bài báo: Thiết kế và chế tạo vi động cơ từ trở tích hợp cảm biến dòng điện Eddy. Tác giả: Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành, Đoàn Lê Anh. HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2013. Số: 2. Trang: 564-670. Năm 2013. (Nov 11 2013 6:10PM)
[17]Bài báo: Áp dụng phương pháp hình học và phương pháp Tôpô học để giải quyết bài toán định vị cho robot hoạt động trong nhà. Tác giả: Đoàn Lê Anh, Võ Như Thành, Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị,. HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 2 VỀ ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA VCCA-2013. Số: 2. Trang: 130-139. Năm 2013. (Nov 11 2013 6:09PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Reinforcement Q-learning PID Controller for a Restaurant Mobile Robot with Double Line-Sensors. Authors: VN Thanh, DP Vinh, LH Nam, NT Nghi, D Le Anh. Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. No: 1. Pages: 164-167. Year 2020. (Mar 20 2020 3:50PM)
[2]Article: Towards an Effective Solution for Medical Treatment Process based on Product Lifecycle Management. Authors: TN Ngo, PV Dang, NT Vo, HN Le, LHT Do, LA Doan. Proceedings of the 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. No: 1. Pages: 134-139. Year 2020. (Mar 20 2020 3:51PM)
[3]Article: Identification of Unbalance in Rotating Machinery Using Vibration Analyse Solution. Authors: Phuoc Vinh Dang, Le Hung Toan Do, Nhu Thanh Vo, Thanh Nghi Ngo, and Hoai Nam Le. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,4th International Conference on Mechatronics and Electrical Systems 11-13 October 2. No: Volume 841, 2019. Pages: 1-6. Year 2020. (Jun 23 2020 11:30AM)
[4]Article: Kinematic analysis of a resonant flexible-wing nano air vehicle using a Bond Graph approach. Authors: Le Anh Doan, Phuoc Vinh Dang, Thanh Vo Nhu and Thanh Nghi Ngo. ICERA 2019 International Conference on Engineering Research and Applications. No: 1. Pages: 455-461. Year 2020. (Oct 11 2019 3:04PM)
[5]Article: Optimized micro-arc oxidation coating thickness on ALZ magnesium lithium alloy. Authors: Le-Hung-Toan Do, Shuo-Jen Lee, Duc-Binh Luu, Quang-Bang Tao, Nhu-Thanh Vo and Thanh-Nghi Ngo. Proceedings of the 7th Asia Conference on Mechanical and Materials Engineering (ACMME 2019). No: Volume 975. Pages: 37-42. Year 2019. (May 29 2019 7:05AM)
[6]Article: Restaurant Serving Robot with Double Line Sensors Following Approach. Authors: Thanh Nhu Vo, Vinh Phuoc Dang, Nghi Thanh Ngo, Nam Hoai Le, Toan Le Hung Do. IEEE ICMA 2019. No: 1. Pages: 235-239. Year 2019. (May 29 2019 7:08AM)
[7]Article: Modeling of Position Control for Hydraulic Cylinder Using Servo Valve. Authors: Ngoc Hai Tran, Quang Bang Tao, Tan Tien Huynh, Xuan Tuy Tran, and Nhu Thanh Vo. Intelligent Information and Database Systems 10th Asian Conference, ACIIDS 2018 Dong Hoi City, Vietnam, March 19–21, 2018 Proceedings, Part II. No: 2. Pages: 696-706. Year 2018. (May 24 2018 11:55AM)
[8]Presentations: Rhythmic Behavior Analysis for Vision Inspection Using Perception Neuron and Unity. Authors: Vo Nhu Thanh, Tran Ngoc Hai, Dang Phuoc Vinh, Nguyen Linh Giang. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS). Pages: 853-859. Year 2018. (May 24 2018 12:05PM)
[9]Presentations: Dynamic Behavior of Tilting–Pad Journal Bearings with Variable Pivot Stiffness. Authors: Dang Phuoc Vinh, Ngo Thanh Nghi, Vo Nhu Thanh, Tran Van Tien. The First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS). Pages: 251-258. Year 2018. (May 24 2018 12:07PM)
[10]Presentations: Fuzzy Self-tuning PID Controller for Position Response of Machining Table Driven by Hydraulic Motor. Authors: Hai Tran Ngoc, Cung Le, Thanh Vo Nhu and Tran Xuan Tuy. he First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS). Pages: 481-488. Year 2018. (May 24 2018 12:13PM)
[11]Article: Simplified Cerebellum-like Spiking Neural Network as Short-Range Timing Function for the Talking Robot. Authors: Vo Nhu Thanh and Hideyuki Sawada . Connection Science (SCI). No: Vol 30, issue 4. Pages: 388-408. Year 2018. (Jul 28 2018 9:57AM)
[12]Article: Design and Control of a Ball-balancing Robot. Authors: Danh Ngoc Nguyen, Thanh Bo Cao, Truong Hung Pham, Nhu Thanh Vo, Phuoc Vinh Dang and Hoai Nam Le. Proceedings of the 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018), Ho Chi Minh City. ISBN: 978-1-5386-5125-4. No: 1. Pages: 317-322. Year 2018. (Dec 13 2018 8:16PM)
[13]Article: Intoning Speech Performance of the Talking Robot for Vietnamese Language Case. Authors: Thanh Vo Nhu, Hideyuki Sawada. 29th 2018 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (Scopus Indexed). No: 1. Pages: 160-163. Year 2018. (Aug 29 2018 10:08AM)
[14]Article: Development of Vietnamese Voice Chatbot with Emotion Expression. Authors: Thanh Vo Nhu, Hideyuki Sawada. 29th 2018 International Symposium on Micro-Nano Mechatronics and Human Science (Scopus Indexed). No: 1. Pages: 22-27. Year 2018. (Aug 29 2018 10:10AM)
[15]Article: Bio-realistic Neural Network in Speech Timing Learning Mechanism. Authors: Nguyen Le Minh, Vo Nhu Thanh, Dang Phuoc Vinh, Nguyen Danh Ngoc, Le Hoai Nam, Tran Ngoc Hai.. Proceedings of the 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018). ISBN: 978-1-5386-5125-4. No: 1. Pages: 663-666. Year 2018. (Dec 13 2018 8:17PM)
[16]Presentations: Development of Automatic Washing and Selecting Fruit System Applying Image Processing Technology. Authors: Vo Nhu Thanh, Pham Duy Thong. 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Year 2018. (Dec 13 2018 8:46PM)
[17]Article: A Small Test Rig for Evaluating Characteristics of Rotating Machinery. Authors: Tran Phuoc Thanh, Dang Phuoc Vinh, Vo Ngoc Vu, Le Hoai Nam, Vo Nhu Thanh and Nguyen Danh Ngoc.. Proceedings of the 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018), Ho Chi Minh City.ISBN: 978-1-5386-5125-4. No: 1. Pages: 258-262. Year 2018. (Dec 13 2018 8:19PM)
[18]Presentations: Combining Image Processing and Tactile Sensation Actuator for Improving Athletic Training in Squat Work Out. Authors: Vo Nhu Thanh . 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Year 2018. (Dec 13 2018 8:42PM)
[19]Article: RESEARCH ON THE STAR TOPOLOGY CONNECTION OF MULTI-PLC FOR AUTOMATION CONTROL. Authors: Vo Nhu Thanh, Tran Ngoc Hai. International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems - ICFMAS2018. No: in press. Pages: in press. Year 2018. (Oct 8 2018 1:54PM)
[20]Presentations: Development of Vietnamese Banana Leaf Cake Maker Machine. Authors: Vo Nhu Thanh, Vo Minh Nhat . 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Year 2018. (Dec 13 2018 8:45PM)
[21]Presentations: Development of Restaurant Serving Robot Using Line Following Approach. Authors: Vo Nhu Thanh, Vuong Dinh Nhan. 17th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-17). Year 2018. (Dec 13 2018 8:44PM)
[22]Presentations: Cerebellum-like Neural Network for Short-range Timing Function of a Robotic Speaking System. Authors: Thanh Vo Nhu and Hideyuki Sawada,. 2017 The 3rd International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR 2017) Nagoya, Japan. ISBN: 978-1-5090-6086 -3, Scopus Indexed. Pages: 184-187. Year 2017. (Mar 8 2017 11:49AM)
[23]Article: Text-to-Speech of a Talking Robot for Interactively Speech Training of Hearing Impaired. Authors: Vo Nhu Thanh and Hideyuki Sawada . 10th International Conference on Human System Interaction (Scopus Indexed). No: 1. Pages: 166 - 171. Year 2017. (May 16 2017 6:29AM)
[24]Article: Performance of the Talking Robot with Newly Redesigned Artificial Vocal Cords. Authors: Thanh Vo Nhu and Hideyuki Sawada. Proceddings of 2017 IEEE, International Conference on Mechatronics and Automation, (Scopus indexed). No: 1. Pages: 665 - 670. Year 2017. (May 10 2017 2:12PM)
[25]Article: A Talking Robot and Its Real-time Interactive Modification for Speech Clarification. Authors: Thanh VO NHU and Hideyuki SAWADA. SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration, IET Inspec index. No: 10. Pages: 251-256. Year 2016. (Jul 25 2016 1:16PM)
[26]Presentations: Speech Performance of Fricative Sounds by the Talking Robot. Authors: Vo Nhu Thanh and Hideyuki Sawada. 6th Kagawa University-Chiang Mai University Joint Symposium,Kagawa, Japan. Pages: 109. Year 2016. (Jul 25 2016 1:00PM)
[27]Presentations: Vietnamese Language Speech Performance by the Talking Robot. Authors: Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada.. IEEE 2016 Electrical and Related Engineers Shikoku Section Joint Conference Proceedings. Pages: 82-82. Year 2016. (Jul 25 2016 1:12PM)
[28]Presentations: Autonomous Vowels Sequence Reproduction of a Talking Robot Using PARCOR Coefficients. Authors: Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada. Proceedings of International Conference on Electronics, Information and Communication (ICEIC2016), Scopus Indexed. Pages: 14-18. Year 2016. (Apr 19 2016 10:34AM)
[29]Presentations: Comparison of Several Acoustic Features for the Vowel Sequence Reproduction of a Talking Robot. Authors: Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada . Proceddings of 2016 IEEE, International Conference on Mechatronics and Automation, (Scopus indexed). Pages: 1137-1142. Year 2016. (Jul 25 2016 1:04PM)
[30]Article: Automatic Vowel Sequence Reproduction for a Talking Robot Based on PARCOR Coefficient Template Matching. Authors: Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada . Journal IEIE Transactions on Smart Processing and Computing. No: 5. Pages: 215-221. Year 2016. (Jul 25 2016 1:06PM)
[31]Presentations: A Real Time Visualization System for Articulatory Analysis of the Talking Robot. Authors: Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada. IEEE 2015 Electrical and Related Engineers Shikoku Section Joint Conference Proceedings. Pages: 86. Year 2015. (Apr 19 2016 10:35AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn