Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,354,198

 Vietnamese Language Speech Performance by the Talking Robot.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Nhu Thanh, Hideyuki Sawada.
Nơi đăng: IEEE 2016 Electrical and Related Engineers Shikoku Section Joint Conference Proceedings.; Số: 1;Từ->đến trang: 82-82;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Humans use speech in daily communication, and each different country has a different language. The complex movements of vocal organs generate different vocal sounds. The authors are developing a talking robot based on the physical model of human vocal organs in order to reproduce human speech mechanically. This study focuses on the performance of the talking robot to reproduce Vietnamese language, which is a tonal language and contains many unvoiced sounds. Therefore, the mechanical system of the talking robot is modified by adding an unvoiced sound source, and the control of the artificial vocal cords is adjusted to give the tonal effect. The robot is programmed to speak several Vietnamese phrases, and the output speech is evaluated by a Vietnamese.
ABSTRACT
Humans use speech in daily communication, and each different country has a different language. The complex movements of vocal organs generate different vocal sounds. The authors are developing a talking robot based on the physical model of human vocal organs in order to reproduce human speech mechanically. This study focuses on the performance of the talking robot to reproduce Vietnamese language, which is a tonal language and contains many unvoiced sounds. Therefore, the mechanical system of the talking robot is modified by adding an unvoiced sound source, and the control of the artificial vocal cords is adjusted to give the tonal effect. The robot is programmed to speak several Vietnamese phrases, and the output speech is evaluated by a Vietnamese
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn