Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,354,246

 Modeling of Position Control for Hydraulic Cylinder Using Servo Valve
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngoc Hai Tran, Quang Bang Tao, Tan Tien Huynh, Xuan Tuy Tran, and Nhu Thanh Vo
Nơi đăng: Intelligent Information and Database Systems 10th Asian Conference, ACIIDS 2018 Dong Hoi City, Vietnam, March 19–21, 2018 Proceedings, Part II; Số: 2;Từ->đến trang: 696-706;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn