Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,317

 Fuzzy Self-tuning PID Controller for Position Response of Machining Table Driven by Hydraulic Motor
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hai Tran Ngoc, Cung Le, Thanh Vo Nhu and Tran Xuan Tuy
Nơi đăng: he First International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS); Số: 1;Từ->đến trang: 481-488;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this study, we announce the experimental results of the position control of thehydraulic motor controlled by proportional valve. In the research model, we include the oilelasticity, and the friction and mass momentum inertia on hydraulic motor shafts and ball-screwmechanism are considered to be rigid. The proportional valve control circuit is Arduino Uno R3, thefuzzy PID controller is programmed using the IDE software. The transient responses whencontrolling the position of the machine are plotted on the Matlab software. Experimental positioncontrol of 100mm, 150mm, 200mm, 250mm and stepping position control of 100-170-250mmdeliver the result as expected.
ABSTRACT
In this study, we announce the experimental results of the position control of thehydraulic motor controlled by proportional valve. In the research model, we include the oilelasticity, and the friction and mass momentum inertia on hydraulic motor shafts and ball-screwmechanism are considered to be rigid. The proportional valve control circuit is Arduino Uno R3, thefuzzy PID controller is programmed using the IDE software. The transient responses whencontrolling the position of the machine are plotted on the Matlab software. Experimental positioncontrol of 100mm, 150mm, 200mm, 250mm and stepping position control of 100-170-250mmdeliver the result as expected.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn