Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,354,131

 Intoning Speech Performance of the Talking Robot for Vietnamese Language Case
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thanh Vo Nhu, Hideyuki Sawada
Nơi đăng: 29th 2018 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (Scopus Indexed); Số: 1;Từ->đến trang: 160-163;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The authors are developing a talking robot based on the physical model of human vocal organs in order to reproduce human speech mechanically. Humans use speech in daily communication, and each differentcountry has a different language. The complex movements of vocal organs generate different vocal sounds. This study focuses on the performance of the talking robot to reproduce Vietnamese language, which is a tonal language and contains many unvoiced sounds and fricative sounds. The mechanical system of the talking robot is modified by adding an unvoiced sound source for fricative sound generation and a new flexible vocal cords. The control of the artificial vocal cords is adjusted to give the tonal effect. The robot is programmed to speak several Vietnamese phrases, and the output speech is evaluated by questionars.
ABSTRACT
country has a different language. The complex movements of vocal organs generate different vocal sounds. This study focuses on the performance of the talking robot to reproduce Vietnamese language, which is a tonal language and contains many unvoiced sounds and fricative sounds. The mechanical system of the talking robot is modified by adding an unvoiced sound source for fricative sound generation and a new flexible vocal cords. The control of the artificial vocal cords is adjusted to give the tonal effect. The robot is programmed to speak several Vietnamese phrases, and the output speech is evaluated by questionars.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn