Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,354,219

 Development of Vietnamese Voice Chatbot with Emotion Expression
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thanh Vo Nhu, Hideyuki Sawada
Nơi đăng: 29th 2018 International Symposium on Micro-Nano Mechatronics and Human Science (Scopus Indexed); Số: 1;Từ->đến trang: 22-27;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Communication between machines and people is achieving dynamic relations. In fact, we can recognize this fact in a wide range of products like Google Home, Amazon Echo or Apple HomePod. They are all called voice chatbots. These chatbots, however, mainly respond to speech in English, while in Vietnam such chatbots are still not popular. This paper introduces a Vietnamese voice Chatbot, in which users can use Vietnamese to communicate with Chatbot through voice. Chatbot can complete tasks from user’s requests such as chatting with pre-written scripts; informing time and weather; searching on Google and Wikipedia or communicating and controlling other devices. In addition, the article introduces the emotion recognition from user voice for the chatbot. The project uses the Python programming language as well as the platforms built by Google.
ABSTRACT
Communication between machines and people is achieving dynamic relations. In fact, we can recognize this fact in a wide range of products like Google Home, Amazon Echo or Apple HomePod. They are all called voice chatbots. These chatbots, however, mainly respond to speech in English, while in Vietnam such chatbots are still not popular. This paper introduces a Vietnamese voice Chatbot, in which users can use Vietnamese to communicate with Chatbot through voice. Chatbot can complete tasks from user’s requests such as chatting with pre-written scripts; informing time and weather; searching on Google and Wikipedia or communicating and controlling other devices. In addition, the article introduces the emotion recognition from user voice for the chatbot. The project uses the Python programming language as well as the platforms built by Google.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn