Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,354,170

 Prototype of complex sorting station for categorizing products by material, orientation, and in order using Siemens PLC S7-1200
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Nhu Thanh; Vo Nhu Tien
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ -Đại học Đà Nẵng; Số: 6(67)2013;Từ->đến trang: 75-79;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc phân loại sản phẩm là một yêu cầu cấp thiết trong công nghiệp nhằm thay thế cho con người đặc biệt là phân loại sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau. Đã có nhiều mô hình có thể phân loại các sản phẩm theo các tiêu chí đơn giản như phân loại theo chiều cao,hoặc theo màu sắc, hoặc theo khối lượng. Tuy nhiên để phân loại sản phẩm theo nhiều tiêu chí kết hợp thì sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Bài báo này giới thiệu mô hình được thiết kế để phân loại sản phẩm dựa trên nhiều tiêu chí đó là vật liệu chế tạo, màu sắc sản phẩm, chiều quay của sản phẩm, và các sản phẩm phải được phân loại theo thứ tự trước sau. Mô hình bao gổm khối cấp phôi, khối băng tải, và khối điều khiển. Để làm được công việc phức tạp này một hệ thống băng tải kết hợp với nhiều loại cảm biến khác nhau như cảm biến quang, cảm biến từ, cảm biến màu, cảm biến siêu âm được thiết kế và chế tạo. Bộ xử lý của dây chuyền phân loại này sử dụng PLC S7-1214 DC/DC/DC thuộc họ PLC mới nhất của Siemens với nhiều tính năng ưu việt và giá thành rất tốt (rẻ hơn loại cũ họ S7-200). Mô hình đã được kiểm tra hoạt động rất ổn định trong thực tế.
ABSTRACT
The classification of products is a critical requirement in the industry to replace humans; especially classify products according to many different criteria. There have been many models can sort products according to simple criteria classification such as by height, or by color, or by weight. However, classifying products according to various criteria will be a challenge task. In this paper, a prototype which is designed to classify products based on various criteria such as materials (metal or non-metal), product color, orientation of the product, and the products must be sorted in correct sequence is introduced. The model consists of supplied work pieces module, conveyor belt module, and control module. In order to do this complicated task, a conveyor belt combined with a variety of different sensors, such as optical sensors, inductive sensors, color sensors, and ultrasonic sensors were designed and fabricated. The control unit for this system is Siemens PLC(programmable Logic Controller) S7-1214 DC/DC/DC which belong to the newest Siemens PLC family with many features and an affordable price (cheaper than the old Siemens PLC family S7-200) . The prototype has been tested and worked very precise in practice.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn