Vũ Thị Duyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27257 lượt người xem
Họ và tên:  Vũ Thị Duyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/08/1984
Nơi sinh: Thái Bình
Quê quán Đông Xá - Đông Hưng - Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hoá học; Tại: Liên Bang Nga
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Điện hóa học; Tại: LB Nga
Dạy CN: Điện hóa, Hóa đại cương, nhiệt động hóa học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 48 Vũ Trọng Phung, Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0374893375; Mobile: 0374893375
Email: hoaxoantim810@yahoo.com; vtduyen@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 6 đến tháng 8/2012 là giảng viên hợp đồng công nhật tại khoa Hóa học, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng

- Từ tháng 8/2012 đến tháng 8/2013 là giảng viên tập sự tại khoa Hóa học, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng.

- Từ tháng 8/2013 đến nay là giảng viên khoa Hóa học, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu điều chế phức [Cu(CH3CN)4]PF6 và ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng đóng vòng giữa azide và ankin-1. Chủ nhiệm: TS. Đinh Văn Tạc. Thành viên: TS. Vũ Thị Duyên, TS. Nguyễn Trần Nguyên. Mã số: B2016-DNA-32-TT. Năm: 2019. (Aug 17 2020 5:23PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tính chất và tổng hợp hợp chất mới từ TCNQFn (n= 1, 2). Chủ nhiệm: TS. Võ Thắng Nguyên. Thành viên: TS. Trần Đức Mạnh, TS. Vũ Thị Duyên. Mã số: T2017-TD-03-02. Năm: 2018. (Aug 17 2020 5:27PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tổng hợp hợp chất dẫn điện từ Tetracyanoquinondimetan (TCNQ). Chủ nhiệm: ThS. Trần Đức Mạnh. Thành viên: TS. Vũ Thị Duyên; ThS. Võ Thắng Nguyên. Mã số: Đ2014-03-63. Năm: 2014. (Nov 4 2015 12:09AM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơ. Chủ nhiệm: Ts. Vũ Thị Duyên. Thành viên: Ts. Đinh Văn Tạc; CN. Võ Thị Kiều Oanh. Mã số: Đ 2013-03-36. Năm: 2013. (Mar 4 2014 10:22AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO Fe3O4 PHÂN TÁN TRÊN XƠ DỪA ĐỂ HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC. Tác giả: TS. Vũ Thị Duyên, TS. Đinh Văn Tạc. Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN. Số: 35(04). Trang: 20-22. Năm 2019. (Aug 17 2020 5:31PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp phức [Cu(CH3CN)4]PF6. Tác giả: TS. Đinh Văn Tạc*; TS. Nguyễn Trần Nguyên; TS. Vũ Thị Duyên. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 9(130).2018. Trang: 87. Năm 2018. (Dec 26 2018 1:51PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của anion nền đến độ đệm và pH tạo thành kết tủa hidroxit từ dung dịch mạ điện niken chứa glixin. Tác giả: Vũ Thị Duyên, Đinh Văn Tạc. Tạp chí khoa học & giáo dục, Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Trang: 12-16. Năm 2013. (May 6 2013 11:26PM)
[4]Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần anion đến pH tạo kết tủa hidroxit từ dung dịch mạ điện niken. Tác giả: Vũ Thị Duyên, Đinh Văn Tạc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ III - năm 2013. Trang: 37-42. Năm 2013. (May 6 2013 11:37PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu quá trình mạ điện niken từ dung dịch nồng độ thấp chứa đệm glixin. Tác giả: Vũ Thị Duyên; Đinh Văn Tạc
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 8(69). Trang: 146-151. Năm 2013.
(Mar 4 2014 10:46AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Синтез CrMn0,2Fe0,8O3/SBA-15 и исследование их каталитической активности в реакции окисления C6H5CH2OH в C6H5CHO пероксидом водорода. Authors: TS. Vũ Thị Duyên, TS. Đinh Văn Tạc. Liên Bang Bang. No: 21(259). Pages: 18-20. Year 2019. (Aug 17 2020 5:29PM)
[2]Article: Влияние состава электролита на значение рН гидратообразования никеля. Authors: Vũ Thị Duyên, О.В. Долгих, Н.В. Соцкая. Журнал физической химии. Moscow
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 85. Pages: 1173-1177. Year 2011.
(Sep 6 2012 3:31PM)
[3]Presentations: Электроосаждение никеля из растворов различного состава. Authors: О.В. Долгих, Н.В. Соцкая,Vũ Thị Duyên, Л.В. Сапронова. Những câu hỏi về hóa học và công nghệ hóa học. — Днепропетровск (Украина). Pages: 178-180. Year 2011. (Sep 6 2012 3:23PM)
[4]Presentations: Электроосаждение никеля из комплексных электролитов с различной природой лиганда. Authors: О.В. Долгих, Vũ Thị Duyên, Е.А. Литвинова
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tài liệu hội thảo các nhà khoa học trẻ: Các vấn đề cấp thiết của công nghệ điện hóa — Саратов. Pages: 82-86. Year 2011. (Sep 6 2012 3:27PM)
[5]Presentations: Electrodeposition of Nickel Coatings From Low-Concentrated Glycine-Containing Electrolytes. Authors: О.В. Долгих, Vũ Thị Duyên, Н.В. Соцкая, А. А. Лыткина. Electrochemical Technologies and Materials for XXI Century: 9 Intern. Frumkin Symp.: abstr., Moscow. Pages: 160. Year 2010. (Sep 6 2012 3:50PM)
[6]Presentations: Влияние кислотности среды на выход по току при электроосаждении никеля из низкоконцентрированных глицинсодержащих электролитов. Authors: Vũ Thị Duyên, О.В. Долгих, Н.В. Соцкая. Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах ФАГРАН-2010 : V Всерос конф., Воронеж. Pages: 40-42. Year 2010. (Sep 6 2012 2:12PM)
[7]Presentations: pH гидратообразования электролитов никелирования на основе органических лигандов. Authors: Vũ Thị Duyên, О.В. Долгих, Н.В. Соцкая, Е.А. Литвинова. Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах ФАГРАН-2010 : V Всерос конф., Воронеж. Pages: 38-40. Year 2010. (Sep 6 2012 3:05PM)
[8]Presentations: Effect of Quanilthiourea on Deposition of the Protective Ni-P Coatings. Authors: О.В. Долгих, Н.В. Соцкая, Vu Thi Duyen, И.Д. Зарцын. EUROCORR 2010 The European Corrosion Congress. Moscow. Pages: 601. Year 2010. (Sep 6 2012 3:12PM)
[9]Presentations: Электроосаждение никелевых покрытий из низкоконцентрированных глицинсодержащих электролитов. Authors: О.В. Долгих, Н.В. Соцкая, Vũ Thị Duyên, Е.А. Литвинова
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. tài liệu hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7: " lớp phủ và xử lí bề mặt". Moscow
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 30-31. Year 2010.
(Sep 6 2012 3:18PM)
[10]Article: The Influence of Nickel Ions on the Buffer Capacity of Aqueous Solutions of Glycine. Authors: О.В. Долгих, Vũ Thị Duyên , Н.В. Соцкая. Russian Journal of Physical Chemistry A. Moscow. No: 83. Pages: 383-387. Year 2009. (Sep 6 2012 1:38PM)
[11]Article: The Influence of the Nature of Background Anions on the Buffer Capacity of Glycine-Containing Electrolytes for Nickel Electroplating. Authors: О.В. Долгих, Vũ Thị Duyên, Н.В. Соцкая. Russian Journ. of Physical Chemistry A. Moscow. No: 83. Pages: 939-944. Year 2009. (Sep 6 2012 1:42PM)
[12]Article: Electrodeposition of catalytically active nickel coatings from baths of various anionic compositions. Authors: О.В. Долгих, Н.В. Соцкая, Vũ Thị Duyên, Е.А. Котлярова, Б.Л. Агапова . Физикохимия поверхности и защита материалов. Moscow. No: 45. Pages: 636-641. Year 2009. (Sep 6 2012 1:49PM)
[13]Article: Kinetics electrodeposition nickel from solutions of different anions. Authors: Vũ Thị Duyên, О.В. Долгих, Н.В. Соцкая, Е.А. Котлярова. Конденсированные среды и межфазные границы. Воронеж
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 11. Pages: 37-46. Year 2009.
(Sep 6 2012 1:57PM)
[14]Presentations: Электрохимическое модифицирование Ni,P-покрытий углеродными нанотрубками как способ получения материалов с улучшенными каталитическими свойствами. Authors: Н.В. Соцкая, О.В. Долгих, Л.В. Сапронова, Е.А. Котлярова, Vũ Thị Duyên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в совремнном материаловедении (Индустрия наносистем и материалы) : 7 Всерос. конф.-школа, Воронеж. Pages: 345-346. Year 2009. (Sep 6 2012 2:03PM)
[15]Presentations: The buffer capacity of solutions of Glycine and Glycine-containing electrolytes for Nickel electroplating . Authors: Vũ Thị Duyên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tài liệu hội thảo Mendeleev lần thứ 18 các nhà khoa học trẻ. Belgorod. Pages: 35-37. Year 2008. (Sep 6 2012 1:25PM)
[16]Presentations: Electrochemical synthesis of catalytically active nickel coatings from electrolytes with different background nature of the anion. Authors: Н.В. Соцкая, Vũ Thị Duyên, О.В. Долгих
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tài liệu hội nghị khoa học toàn Nga: các quá trình lí-hóa trong môi trường ngưng tụ và trên ranh giới pha Fagran-2008. Voronezh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Pages: 232-234. Year 2008.
(Sep 6 2012 1:34PM)
[17]Presentations: Kinetics and mechanism of partial reactions in the synthesis of Ni-P alloys. Authors: О.В. Долгих, Vũ Thị Duyên. Tài liệu hội thảo toàn Nga các nhà khoa học trẻ: những vấn đề hiện đại của hóa học lí thuyết và thực hành. Saratov. Pages: 289-291. Year 2007. (Sep 6 2012 1:21PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn