Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,064

CURRICULUM VITAE OF BUI XUAN DONG

I. PERSONAL INFORMATION

Address                    : 322 Ho Tung Mau St., Lien Chieu District, Danang city

Date of birth              : March 13th, 1983

Material status          : Married

Mobile phone: + (84)936.036.051

Possition applied :  Lecturer

II. CARRER OBJECTIVE

Learn more things when working in a good organazation and get much experience for future promotion.

III. EDUCATION

- 2008, Astrakhan state technical university, Russia (Engineer of Biotechnology of food)

- 2011, Astrakhan state technical university, Russia (PhD. of  “Biotechnology and biological active substances”

- 2011-2015, working by Lecturer at Danang university of science and technology

IV. EXPERIENCE RECORD

From 2011 -Now : Danang university of science and technology as lecturer

Key responsibilities:

Reading lecturer of biochemistry and enzyme technology for 3 student performance major biotechnology.

V. SKILLS

+ Fluent written and spoken English and Russian

+ Computer skills – MS Word, Excel, Power Point and Outlook

+ Has published 20 scientific articles in professional journals

VI. HOBBIES

+ Play football, table tennis

+ Going to church on Sundays

VII. REFEREES

Prof. Mukatova Marfuga Dusembaevna, working at Astrakhan state technical university, Russia

Prof. Le Van Hoang, working at Dong A university, Vietnam

VIII. SCIENTIFIC PUBLICATIONS


[1]

Bài báo: Một số đặc điểm hóa sinh của nguyên liệu phục vụ chế biến dầu gan mựcTác giả: Bùi Xuân Đông, Đặng Đức Long*, Phạm Trần Vĩnh Phú, Tạ Ngọc Ly, Đoàn Thị Hoài Nam, Lê Lý Thùy Trâm, Võ Công Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 01(86).2015. Trang: 5-8. Năm 2015. (27/02/2015)

[2]

Bài báo: Ảnh hưởng của ECA lên chất lượng chất xơ thực phẩm thu hồi từ phế liệu chế biến rau quả bằng phản ứng enzyme. Tác giả: Phạm Thị Mỹ*; Bùi Xuân Đông. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 126. Năm 2015. (03/06/2015)

[3]

Bài báo: Nghiên cứu phương pháp xử lý vỏ tôm nhằm mục đích thu hồi các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học. Tác giả: TS. Bùi Xuân Đông*; Đoàn Thị Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 138. Năm 2014. (19/09/2014)

[4]

Bài báo: Nghiên cứu thu hồi các hoạt chất sinh học từ phế liệu chế biến thuỷ hải sản ứng dụng công nghệ ECA.Tác giả: Bui Xuan Dong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàm lân khoa học và Công nghệ Việt nam. Số: 52 (5C). Trang: 109-114. Năm 2014. (06/11/2014)

[5]

Bài báo: Nghiên cứu xây dựng phương pháp ngâm ủ mầm mạ bằng dung dịch nước hoạt hóa điện hóa (ECA).Tác giả: Bùi Xuân Đông. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà nẵng (ISSN 1859-1531). Số: Số 1(62).2013. Trang: 20-24. Năm 2013. (08/05/2013)

[6]

Article: Study possibility of immobilization of protease on magnetic nanoparticles Fe3O4Authors: Bui Xuan Dong, Pham Thi My. European Applied Sciences EAS (Scientific Magazin published in Germany -ISSN 21952183). No: 10. Pages: 67-69. Year 2014. (06/11/2014)

[7]

Article: The assessment of the quality of non-pasteurizing canned fishes from non-edible salted-fishes. Authors: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D.. Journal Vestnik ASTU "General scientific" (ISSN1812-9498; IF-0,138). No: №2. Pages: 137 - 142. Year 2011. (26/07/2012)

[8]

Article: Making non-pasteurizing canned product from fillet of farmed fishes by activating their endogenous enzyme system. Authors: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D.. Journal News of the higher educational institutions "Food Technology" ISSN 0579-3009; Index 70372. No: №4. Pages: 35-37. Year 2011. (26/07/2012)

[9]

Presentations: Extracting the endogenous enzyme system from internal organs of fishes farming. Authors: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D.. Collected materials of the international scientific conference "Recent advances in biotechnology" / NCSTU (ISSN 2307-907X). Pages: 440-443. Year 2011. (26/07/2012)

[10]

Article: The technology to produce non-pasteurizing canned fishes from farmed fishes by using biological techniques. Authors: Bui Xuan Dong. The Russian State Library. No: Астрахань, 2011. Pages: - 215 pages. Year 2011.(19/03/2013)

[11]

Presentations: Extracting lipid and enzymes from solid waste of fish-processing factories. Authors: Bui Xuan Dong, Nguyen Van Hung. Collection of scientific works of the Third International Scientific-Practical Conference "Synergetic ideas in science, education, culture» (ISBN 580870281X, 9785808702813). Pages: 55-60. Year 2010. (26/07/2012)

[12]

Article: Optimizing the process of treatment of rich protein and lipid side-production from fish-processing factories.Authors: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D., Pham Thi MyJournal "Rybprom" ISSN 2073-9656. No: №1. Pages: 56-57. Year 2010. (26/07/2012)

[13]

Article: The model of production of non-pasteurizing canned product from farmed fishes. Authors: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D.. Journal Vestnik ASTU "General scientific" (ISSN1812-9498; IF-0,056). No: №1. Pages: 149-152. Year 2010. (26/07/2012)

[14]

Presentations: The assessment of the quality of farmed fishes after salting. Authors: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D..Technology and equipment of chemical, biotechnology and food industries. Proceedings of the All-Russian scientific conference of students and young scientists with international participation (ISSN 978-5-9257-0217-8). Pages: 379-381. Year 2010. (26/07/2012)

[15]

Article: The assessment of activity of protease enzyme extracting from meat and from internal organs of farmed-fishes in using them to produce non-pasteurizing canned product. Authors: Bui Xuan Dong. Journal Vestnik ASTU "General scientific" (ISSN 1812-9498 - IF-0,053). No: №1. Pages: 137-140. Year 2009. (26/07/2012)

[16]

Presentations: How to use of dictionaries in studying. Authors: Nguyen Ha Hiep, Nguyen Van Hung, Bui Xuan Dong, Тамно Арманд. Workshop materials for foreign students - future teachers of the Russian language - (ISSN 1812-9498). Pages: 58-61. Year 2009. (26/07/2012)

[17]

Presentations: The effect of heat in sterilizing on the quality of canned fishes. Authors: Bui Xuan Dong. Materials of the International scientific conference "Scientific potential students - the future of Russia" - Stavropol, 2007 (ISSN 2037-907X). Pages: 86-87. Year 2007. (26/07/2012)

[18]

Article: Some experiences in applying models of bio-gas production in Vietnam. Authors: Bui Xuan Dong. The collection of scientific articles "Science: Search 2006" (ISSN 1812-9498). No: T.2. Pages: 74-77. Year 2007. (26/07/2012)

[19]

Article: The production of functional canned food from meat of silver carps dipping into sesame oil. Authors: Bui Xuan Dong. Vavilov Reading of SGAU "NI Vavilov" (UDC 339.13.012). No: 2007. Pages: 299-304. Year 2007.(26/07/2012)

[20]

Presentations: Bio-gas, the potential alternative energy. Authors: Bui Xuan Dong. Problems of preservation and rational use of biodiversity of the Caspian and neighboring regions. (ISBN 5230202610). Pages: 141-143. Year 2006. (26/07/2012)

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn