Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,867,014

 Оценка способности мышечной ткани прудовых видов рыб к созраванию при посоле
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D.
Nơi đăng: Technology and equipment of chemical, biotechnology and food industries. Proceedings of the All-Russian scientific conference of students and young scientists with international participation (ISSN 978-5-9257-0217-8); Số: Bijsk 2011;Từ->đến trang: 379-381;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn