Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,929

 Ảnh hưởng của quá trình tiền gia nhiệt lên các chỉ tiêu chất lượng của đ hộp thanh trùng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Xuan Dong
Nơi đăng: Materials of the International scientific conference "Scientific potential students - the future of Russia" - Stavropol, 2007 (ISSN 2037-907X); Số: T.1;Từ->đến trang: 86-87;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT

marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn