Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,948,921

 Способ изготовления пресервов из филе прудовой рыбы на основе активизации ферментной системы мышечной ткани
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D.
Nơi đăng: Journal News of the higher educational institutions "Food Technology" ISSN 0579-3009; Index 70372 (Russia SCI; List of Higher Attestation Commission of the Russian Federation)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: №4;Từ->đến trang: 35-37;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn