Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,505,336

 Получение жира и ферментного препарата из отходов переработки прудовых видов рыб
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Xuan Dong, Nguyen Van Hung
Nơi đăng: Collection of scientific works of the Third International Scientific-Practical Conference "Synergetic ideas in science, education, culture» (ISBN 580870281X, 9785808702813); Số: Astrakhan-2010;Từ->đến trang: 55-60;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn