Trương Đình Quốc Bảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,954,128

 
Mục này được 27626 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Đình Quốc Bảo
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/03/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Marketing; Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2023; Chuyên ngành: Marketing; Tại: National Central University
Dạy CN: Marketing
Lĩnh vực NC: consumer behavior, brand, service, MarTech, social marketing
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3525.358; Mobile: 090-5-91-55-10
Email: baotdq@due.edu.vn; truongdinhquocbao@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 3/2017 đến đến nay: Giảng viên, Khoa Marketing, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
- Từ 11/2018 đến 8/2019: Phó Giám đốc phụ trách Truyền thông, Trung tâm CNTT&TT, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
- Từ 9/2019 đến 1/2023: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Trường Đại học Quốc lập Trung Ương, Đài Loan.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng của đào tạo khởi nghiệp trong các trường đại học đến ý định khởi nghiệp - Tình huống nghiên cứu tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Sơn Tùng. Thành viên: Lê Thị Minh Hằng, Trương Đình Quốc Bảo. Mã số: T2019-04-42. Năm: 2019. (Jan 16 2019 10:01AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ảnh hưởng của sự gắn kết khách hàng trong cộng đồng thương hiệu trực tuyến đến lòng trung thành thương hiệu. Chủ nhiệm: Trương Đình Quốc Bảo. Mã số: T2018-04-27. Năm: 2018. (Jan 16 2019 9:59AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Nhận thức của người tiêu dùng về chương trình “bù đắp carbon tự nguyện” của ứng dụng gọi xe Grab tại việt nam. Tác giả: Trương Đình Quốc Bảo. Hội Thảo Quốc Gia Hướng tới phát thải ròng bằng "0" vì mục tiêu phát triển bền vững-Trường Đại học Ngoại Thương. Trang: 816-823. Năm 2023. (Nov 22 2023 10:13AM)
[2]Bài báo: The influence of memorable tourism experience to revisit intention of domestic tourists: A case study for Danang city, Vietnam. Tác giả: Pham Thi Lan Huong, Truong Thi Van Anh, Truong Dinh Quoc Bao. HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE-ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION. Số: 12(1). Trang: 125-138. Năm 2022. (Feb 27 2022 1:46PM)
[3]Tham luận: Customer perception of smart technology application in creating co-creation tourism experiences: An exploratory study with local tourists in Vietnam. Tác giả: Vo Le Xuan Sang, Pham Thi Lan Huong, Nguyen Thi Bich Thuy, Truong Dinh Quoc Bao. The 4th Conference on Economics, Business and Tourism. Trang: 70-88. Năm 2021. (Jul 2 2022 9:53AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị quảng cáo mạng xã hội của thương hiệu: Trường hợp hai thương hiệu Grab và Now tại Việt Nam. Tác giả: Trương Đình Quốc Bảo, Nguyễn Hồ Phương Quỳnh, Trương Thị Thu Hương. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 8(02). Trang: 29-39. Năm 2020. (Dec 27 2020 4:07PM)
[5]Bài báo: Nhu cầu và thái độ của du khách đối với hoạt động du lịch đồng sáng tạo ở điểm đến Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Võ Lê Xuân Sang, Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 33. Trang: 45-48. Năm 2018. (Jan 16 2019 10:07AM)
[6]Bài báo: Sự gắn kết khách hàng với cộng đồng thương hiệu trên mạng xã hội và lòng trung thành thương hiệu: Nghiên cứu thực nghiệm với các thương hiệu mỹ phẩm. Tác giả: Trương Đình Quốc Bảo. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thương mại và Phân phối" - CODI 2018. Số: 1. Trang: 231-238. Năm 2018. (May 30 2019 10:33AM)
[7]Tham luận: Ý định sử dụng không gian làm việc chung của các nhà khởi nghiệp trẻ: Nghiên cứu thực nghiệm tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Trương Đình Quốc Bảo - Nguyễn Thị Hằng - Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - Lê Thị Diễm Mi - Nguyễn Thị My My. Kỷ yếu Hội thảo Khởi nghiệp Đối mới Sáng tạo Quốc gia (International Conference Startup and Innovation Nation) 2018. Trang: 1103-1111. Năm 2018. (May 30 2019 10:22AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho các thương hiệu nước uống đóng chai trên thị trường Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(123). Trang: 37-41. Năm 2018. (Jun 8 2018 5:54PM)
[9]Tham luận: Luận bàn về chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích của các ngân hàng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Nguyễn Thị Như Mai &Trương Đình Quốc Bảo. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và Quản trị và Kinh doanh (COMB2017). Trang: 566-574. Năm 2017. (Jun 18 2018 9:33AM)
[10]Tham luận: Đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng: Ứng dụng cho sản phẩm nước uống đóng chai tại thị trường Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo & Trương Thị Vân Anh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Marketing tại Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn. Trang: 341-351. Năm 2017. (Jul 19 2017 5:21PM)
[11]Bài báo: Đo lường giá trị cảm nhận của khách hàng trong dịch vụ ngân hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính-Marketing. Số: 35 & 36. Trang: 46-55. Năm 2016. (Jul 19 2017 5:13PM)
[12]Tham luận: Các nhân tố ảnh hưởng và kết quả của sự gắn kết khách hàng trong cộng đồng các thương hiệu trực tuyến quản lý bởi công ty. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn & Trương Đình Quốc Bảo. Kỷ yếu Hội thảo Quản trị và Kinh doanh (COMB2015). Trang: 425-437. Năm 2015. (Jul 19 2017 5:16PM)
[13]Bài báo: Ảnh hưởng của sự tương hợp hình ảnh cá nhân lên thái độ đối với thương hiệu và dự định mua: Trường hợp ứng dụng trong ngành ô tô. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 07 (68). Trang: 122-127. Năm 2013. (Jul 19 2017 5:18PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Shareable tourism and beyond: understanding the determinants of continued hosting on couchsurfing. Authors: Bao Quoc Truong-Dinh. International Conference on Emerging Challenges (ICECH) 2023. Pages: n/a. Year 2023. (Nov 22 2023 10:25AM)
[2]Presentations: Understanding the Relationship between Unboxing Video Characteristics and Viewer Engagement with Unboxing Videos on TikTok. Authors: Bao Quoc Truong-Dinh, Le Minh Thien. The 5th Asia Conference on Business and Economic Studies (ACBES 2023). Pages: 96. Year 2023. (Nov 22 2023 10:12AM)
[3]Presentations: Unboxing video attributes and user's engagement on TikTok. Authors: Bao Quoc Truong-Dinh, Le Minh Thien. The 10th International Conference on Management and Business (COMB) 2023. Pages: 61. Year 2023. (Nov 22 2023 4:10PM)
[4]Presentations: Luxury brands and traditional wear: Insights into vintage fashion consumption inVietnam. Authors: Truong Thi Van Anh, Hoang Moc Chi, Bao Quoc Truong-Dinh. The Mystique of Luxury Brands (MLB) 2023. Pages: 74-75. Year 2023. (Nov 22 2023 4:27PM)
[5]Article: Effects of consumer perceptions on carbon-offset payment through mediating and moderating mechanisms. Authors: Bao Quoc Truong-Dinh, Tessa Tien Nguyen, Tzu-Chang Forrest Cheng, Julian Ming-Sung Cheng. Transportation Research Part D: Transport and Environment (SSCI). No: 115. Pages: 103584. Year 2023. (Feb 1 2023 9:32PM)
[6]Presentations: Understanding Consumer using Behavior toward Wearable Technology in Healthcare. Authors: Van-Anh Thi Truong & Bao Quoc Truong-Dinh. The 3rd Asia Conference on Business and Economic Studies (ACBES 2021). Pages: 89. Year 2021. (Feb 27 2022 2:47PM)
[7]Presentations: Determinants of Wearable Healthcare Technology Usage in Vietnam. Authors: Van-Anh T. Truong & Bao Quoc Truong-Dinh. Proceedings of the 2nd International Conference on Human-centered Artificial Intelligence (Computing4Human 2021). CEUR Workshop Proceedings, Da Nang, Vietnam (Oct 2021). Pages: 120-128. Year 2021. (Feb 27 2022 2:44PM)
[8]Article: What makes consumers willing to pay for carbon taxes–A view of terror management theory. Authors: Huu Phuc Dang, Anni Rahimah, Julia Ying-Chao Lin, Bao Quoc Truong-Dinh, Pavel D Glebanov, Syed Hassan Raza, Nancy Runnan Li, Julian Ming-Sung Cheng. Sustainable Production and Consumption (SSCI). No: 28. Pages: 1192-1203. Year 2021. (Feb 27 2022 1:48PM)
[9]Article: The perception of crowding, quality and well-being: a study of Vietnamese public health services. Authors: Sawang, S., Chou, C. and Truong-Dinh, B.. Journal of Health Organization and Management (SSCI). No: 33(4). Pages: 460-477. Year 2019. (Aug 20 2019 8:52AM)
[10]Article: An Exploratory Research of Manufacturer-Retailer Collaboration in Shopper Marketing Strategy for Consumer Packaged Goods in Vietnam. Authors: Tram, Dinh Thi Le; Bao Quoc Truong-Dinh. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention. No: 55(11). Pages: 5082-5089. Year 2018. (May 30 2019 10:36AM)
[11]Article: An Exploratory Study of the Perception of Co-creation Experience in the Tourism Industry: A Case Study in Danang City. Authors: Lan-Huong T Pham, Bao Q Truong-Dinh. Academy of Marketing Studies Journal (ABDC). No: 22 (3). Year 2018. (Oct 25 2018 10:00AM)
[12]Article: Research model of the impact of brand experience on brand equity - Application Application in service industry. Authors: Hong Ngo, Sang Ngo, Bao Q Truong-Dinh, Kien Dang. Proceedings of International Conference on Marketing in Connected Age (MICA). No: 2. Pages: 249-260. Year 2018. (Oct 25 2018 10:01AM)
[13]Article: Development of brand personality measure: An application for Vietnamese context. Authors: Le Thi Minh Hang & Bao Quoc Truong-Dinh. Asian Journal of Empirical Research (ABDC). No: 8(5). Pages: 174-185. Year 2018. (Jun 8 2018 5:59PM)
[14]Presentations: Building brand personality scale in a Vietnamese context. Authors: Le Thi Minh Hang & Bao Quoc Truong-Dinh. Proceedings of International Conference For Young Researchers in Economics and Business 2017. Pages: 355-364. Year 2017. (Nov 1 2017 4:23PM)
[15]Presentations: Understanding the dyadic relationship between medical service staff's perceived crowding and patient's emotional well-being. Authors: Truong-Dinh Q.B. & Chou C.Y.. 46th European Marketing Academy Conference (EMAC 2017). Pages: 33. Year 2017. (Jul 19 2017 5:09PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Khuyến Khích Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ trong các CSGDĐH

 Kinh tế

 2021

 4843/QĐ-BGDĐT

 Bộ Giáo dục và Đào Tạo

  
 Khen thưởng
[1] Giải Nhất Sinh viên Nghiên cứu Khoa học. Năm: 2013.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[3] Giải Khuyến Khích Giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ trong các CSGDĐH. Số: 715 QĐKT/TWĐTN-VP. Năm: 2021.
[4] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 434/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2021.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2023.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Content Marketing (Digital Marketing)
Ngành: Khoa học quản lý
 2023 Sinh viên đại học ngành Truyền thông Marketing và Digital Marketing  Các trường đại học
[2]Quản trị Thương hiệu (Brand Management)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Các trường đại học
[3]Marketing
Ngành: Khoa học quản lý
 2018 Sinh viên khối ngành Kinh tế và Quản lý  Các trường Đại học
[4]Nghiên cứu Marketing (Marketing Research)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[5]Hành vi Người tiêu dùng (Consumer Behavior)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[6]Business Communication
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên Đại học  
  
 Thông tin khác
  HƯỚNG DẪN SINH VIÊN
- Hướng dẫn Sinh viên Nghiên cứu Khoa học đạt giải Nhất cấp Bộ - năm 2020 (QĐ 4241/QĐ-BGDĐT) 
- Hướng dẫn Sinh viên Nghiên cứu Khoa học đạt giải Nhất cấp Trường - năm 2020 
- Hướng dẫn Sinh viên Nghiên cứu Khoa học đạt giải Nhì cấp Trường - năm 2019 (QĐ 943/QĐ-ĐHKT)
- Hướng dẫn Sinh viên Nghiên cứu Khoa học đạt giải Ba - cấp Thành phố Đà Nẵng - năm 2023

REVIEWER
- Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (Journal of Asian Business and Economic Studies) 
- Hội thảo Khoa học Quốc tế "Marketing trong kỷ nguyên kết nối" (MICA)
- Hội thảo Khoa học Quốc gia "Quản trị và Kinh doanh" (COMB) 
- Hội thảo Khoa học Quốc tế ACBES 

Certificates:
- Teaching for Student Success: Foundations (PHER project), issued by Indiana University and USAID
- Design Thinking for Higher Education Leaders (BUILD-IT project), issued by Arizona State University and USAID
- Assessment Methods and Measures (BUILD-IT project), issued by Arizona State University and USAID

Service:
- Session Chair for ICETSBP-23 (conference), Marketing track. 
- Session Chair for ICECH-2023 (conference)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn