Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mở rộng khả năng tạo mẫu nhanh trên máy phay CNC ba trục. Tác giả: Bùi Minh Hiển; Phạm Văn Hiền. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 48. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[2]Bài báo: Sử dụng kết cấu H-bot trong thiết kế và chế tạo máy in ba chiều. Tác giả: Bùi Minh Hiển. Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2015. Số: DOI: 10.15625/vap.2015.0125. Trang: 852-859. Năm 2015. (Dec 25 2015 7:15PM)
[3]Bài báo: Từ công nghệ đắp lớp vật liệu đến chế tạo máy gia công theo công nghệ đắp lớp vật liệu. Tác giả: Bùi Minh Hiển, Lê Cung
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-201. Số: ISBN 978-604-911-517-2. Trang: 419-426. Năm 2013. (Jan 20 2014 3:21PM)
[4]Bài báo: Xác định sai số gá đặt trong chế tạo bằng phương pháp hai lần đo. Tác giả: Bùi Minh Hiển, Lê Cung. Hội nghị Khoa học Công nghệ Cơ khí toàn quốc lần thứ 3. Số: ISBN 978-604-67-0061-6. Trang: 411-418. Năm 2013. (Mar 25 2013 1:07PM)
[5]Bài báo: Xác định sai số gia công theo phương pháp toocxơ chuyển vị bé. Tác giả: Bùi Minh Hiển, Serge Alain, Lê Cung
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Năm 2010. (Apr 27 2011 10:18PM)
[6]Bài báo: Một phương pháp thiết lập đường chạy dao gia công cho máy phay vạn năng CNC ba trục - Ứng dụng vào lập trình gia công bề mặt răng thân khai của bánh răng nón răng thẳng. Tác giả: Lê Cung, Bùi Minh Hiểnabortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion factscvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(25). Năm 2008. (Nov 29 2012 1:43PM)
[7]Bài báo: Phương pháp biên dịch các tập tin dữ liệu gia công trên ngôn ngữ APT của môđun Pro/Manufacturing sang các tập tin trên ngôn ngữ G-Code điều khiển máy tiện CNC Fanuc T Series Oi-S. Tác giả: Lê Cung, Bùi Minh Hiển. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(21). Năm 2007. (Apr 27 2011 10:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Identification of gear and bearing faults in two-stage gearbox by wavelet packet and Hilbert method via acoustic signals: a case study. Authors: LE Cung, BUI Minh Hien, NGUYEN Thai Son. Proceedings The 7th AUN/SEED-Net Regional Conference in Mechanical and Manufacturing Engineering 2014 - Engineering Innovation toward a Bright Future. No: ISBN: 978-604-911-942-2. Pages: 117-121. Year 2014. (Apr 19 2016 9:40AM)
[2]Article: Manufacturing tolerance analysis based on the Model of Manufactured Part and Monte Carlo simulation with experimental data. Authors: Bui M. H., Sergent A., Villeneuve F.. 12th CIRP Conference on Computer Aided Tolerancing - Hudderfield - England. No: ;. Year 2012. (Apr 12 2012 8:04PM)
[3]Article: Manufacturing Tolerance Analysis based on the Model of Manufactured Part and Experimental Data. Authors: Bui M. H., Villeneuve F., Sergent A.. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B, Journal of Engineering Manufacture
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: accepted. Pages: 24 October. Year 2012.
(Mar 25 2013 12:58PM)
[4]Article: Evaluation of different methods in quantification of manufacturing defects. Authors: Bui M. H., Sergent A., Villeneuve F.. Asian International Journal of Science and Technology in Production and Manufacturing Engineering
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: Vol. 4. Pages: 1-12. Year 2011.
(Apr 12 2012 8:00PM)
[5]Article: Assessment of the impact of calculation methodologies on defect determinations in manufacturing . Authors: Bui-Minh H., Sergent A., Villeneuve F., Duret D. International Committees of IDMME - Virtual Concept 2010. Year 2010. (Apr 27 2011 10:22PM)
[6]Article: Identification of machining defects by Small Displacement Torsor and form parameterization method. Authors: Sergent A., Bui-Minh H., Favreliere H., Duret D., Samper S., Villeneuve F
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. International Committees of IDMME - Virtual Concept 2010
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Year 2010.
(Apr 27 2011 10:24PM)
[7]Article: An investigation of indicators for controlling the quality of a fixture. Authors: D. Duret, A. Sergent, H. Bui-Minh. International Journal of Metrology and Quality Engineering. No: 1. Pages: 71-82. Year 2010. (Apr 27 2011 10:25PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn