Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,892,840

 Физиологические свойства культур сульфатредуцирующих бактерий, выделенных из навоза крупного рогатого скота
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Thi My, Bui Xuan Dong, Nguyen Thi Lan Phuong
Nơi đăng: European Applied Sciences EAS (ISSN 2195-2183); Số: 09/2015;Từ->đến trang: 52-55;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The article deals with the physiological properties of sulfate-reducing bacteria isolated from manure of cattle. The results revealed that the dominant bacteria belonged to the genus Desulfovibrio. Besides, studies on cultural conditions showed that such bacteria got the optimal growth condition at temperature of 30 ± 2 °C and pH 7 ÷ 7,5.
ABSTRACT
The article deals with the physiological properties of sulfate-reducing bacteria isolated from manure of cattle. The results revealed that the dominant bacteria belonged to the genus Desulfovibrio. Besides, studies on cultural conditions showed that such bacteria got the optimal growth condition at temperature of 30 ± 2 °C and pH 7 ÷ 7,5.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn