Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,034,920

[1] Giấy khen Hiệu trưởng - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. Số: 134/QĐ-ĐHBK-HCTH. Năm: 2014.
[2] Giấy khen Công đoàn Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. Số: 197/QĐ/TVCĐ. Năm: 2014.
[3] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[4] Giải thưởng Hoạt động Khoa học và Công nghệ tiềm năng năm học 2014-2015. Số: 435/QĐ-ĐHBK-KHCN&HTQT. Năm: 2015.
[5] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 5079/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2016.
[6] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 2726/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[7] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ. Số: 4394/QĐ-BGDĐT. Năm: 2017.
[8] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-DHĐN. Năm: 2018.
[9] Bằng khen của Thành Đoàn Đà Nẵng, giai đoạn 2016-2018. Số: 166/NQ-KT. Năm: 2019.
[10] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[11] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN ngày 25/8/2020, Đại học Đà Nẵng. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn