Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,866,811

 Khảo sát hiệu quả xử lý nước nhiễm phèn sắt bằng phương pháp sinh học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Bùi Xuân Đông*; TS. Phạm Thị Mỹ; Tác giả ở ngoài ĐHĐN
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(94).2015;Từ->đến trang: 18;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xử lý nước ngầm nhiễm phèn sắt thông qua phản ứng kết tủa giữa ion sắt hòa tan và ion sulfide tạo ra bởi vi khuẩn khử sulfate (sulfate-reducing bacteria – SRB) đang thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học trên thế giới bởi hiệu quả xử lý cao, kinh tế và an toàn với môi trường. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành khảo sát hiệu quả xử lý nước sinh hoạt bị nhiễm phèn sắt bằng bể kỵ khí sử dụng chủng vi khuẩn khử sulfate được phân lập từ phân gia súc. Kết quả thí nghiệm cho thấy sau 8 ngày xử lý pH của mẫu nước nhiễm phèn sắt tăng từ 3,8 lên 7,4; hàm lượng H2S trong nước tăng lên gấp 2 lần và hàm lượng ion sắt [Fe2+] giảm đi 2 lần. Kết quả thí nghiệm mở ra một phương hướng khả quan trong xử lý nước sinh hoạt và các nguồn nước bị nhiễm phèn khác, có thể nâng cao chất lượng cuộc sống
ABSTRACT
Treating alum groundwater via precipitation reaction between dissolving iron ion and sulfide ion created by sulfate reducing bacteria-SRB is attracting interest of many scientists in the world because of high treatment efficiency, economy and environmental safety. In this study, we investigate efficiency of treating domestic alum-infected sewage by anaerobic tank and sulfate reducing bacteria-SRB. After eight days treating, experimental results have shown that pH value of sewage sample increased from 3.8 to 7.4, H2S content increased twice and Iron ion [Fe2+] decreased twice.The experimental results open a promising direction in treatment of water and other alum-infected water sources to improve the life quality.
[ 2015_11_13_9_55_74tapchi khcn dhdn 2015 09 final.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn