Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,893,737

 Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm biodiesel từ lipit thu hồi từ công nghiệp chế biến surimi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Mỹ; Bùi Xuân Đông
Nơi đăng: Kỷ yếu HNKH quốc gia "Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam"; Số: Kỷ yếu HNKH Quốc gia lần thứ II Đà Nẵng 2015-2016;Từ->đến trang: 1132-1140;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này nhóm tác giả tiến hành sản xuất thử nghiệm biodiesel từ lipid thu hồi từ công nghiệp chế biến surimi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng phương pháp chuyển vị este với xúc tác đồng thể NaOH. Nhóm tác giả đã khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng transester lipid và xác định được điều kiện tối ưu cho phản ứng như sau: chất xúc tác sử dụng là NaOH với hàm lượng 0,89g NaOH/100g lipid; nhiệt độ phản ứng 65ºC; tỷ lệ mol methanol: lipid = 8:1; thời gian phản ứng 2h; tốc độ khuấy 400 v/p. Kết quả đánh giá chất lượng biodiesel cho thấy sản phẩm biodiesel thu được đáp ứng cơ bản yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn biodiesel của Châu Âu (EN 14214) và Mỹ (ASTM – D6751) và của Việt Nam (TCVN 7717 :2007).
ABSTRACT
In this study we carried out the experimental production of biodiesel, utilizing lipid recovered from surimi processing industry at Danang city by este-transposing pathway, using the homogeneous catalyst NaOH. The study on elements that affect the lipid transesterification determined that the optimum for such reaction included: applying the catalyst NaOH with the ratio 0,89g NaOH/100g lipid; temperature 65ºC; the rate mol methanol: lipid = 8:1; time period of 2h and stirring speed 400 rpm. The result on quality assessement of biosel indicated that the end-product biodiesel essentially met the technical requirement of standard biodiesel of Europe (EN 14214), America (ASTM – D6751) and Vietnam (TCVN 7717 :2007).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn