Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,396,314

 Способ приготовления пресервов из несозревающей прудовой рыбы
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Xuan Dong, Mukatova M.D.
Nơi đăng: Международная отраслевая научная конференция Профессорско-преподавательского состава Астраханского государственного Технического университета, Посвященная 80-летию основания астраханского Государственного технического университета – Агту (54 ппс); Số: Том I;Từ->đến trang: 109-110;Năm: 2010
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
В результате проведенных исследований было установлено, чтодобавление ферментного препарата в тузлук с регулированием рН припосоле в количестве 3 % к исходной массе полуфабриката активизируетпроцесс созревания пресервов из филе карпа. «Букет» созревания выявленна 30-ый сутки с момента приготовления. При этом показатели созреваниябыли следующие: буферность – 125 град, ФТА – 160 мг/100г.
ABSTRACT
В результате проведенных исследований было установлено, чтодобавление ферментного препарата в тузлук с регулированием рН припосоле в количестве 3 % к исходной массе полуфабриката активизируетпроцесс созревания пресервов из филе карпа. «Букет» созревания выявленна 30-ый сутки с момента приготовления. При этом показатели созреваниябыли следующие: буферность – 125 град, ФТА – 160 мг/100г.
[ ппс_ тезисы_ 1 часть-bui dong va mukatova.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn