Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,747,499

 Tối ưu hóa quá trình trích ly dầu mắc ca bằng phương pháp thủy phân enzim
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Lợi*, Bùi Thanh Bình, Bùi Xuân Đông
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam; Số: 4E(23)55/2017;Từ->đến trang: 250-255;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
The purpose of this study was to optimize the extraction process of macadamia oil by enzyme hydrolysis in order to select the appropriate extraction conditions to serve as basis for the production of macadamia oil production process. The results show that the factors that affect the extraction of macadamia oil are: 1.0% Viscozyme enzyme concentration, temperature 40oC and 5 hours extraction time. The regression equation is: Y = 90.13 + 0.99X2 + 2.52X3 + 1.81X2X3 – 2.44X12 – 1.51X22 – 3.28X32. The results show that there is a high level of compatibility between experiments and regression equations. Using the Viscozyme enzyme to extract macadamia oil, the optimum technology parameters are: 1.12% Viscozyme enzyme concentration, temperature 40oC and 5 hours 20 minutes extraction time, at the time the performance of macadamia oil extraction was about is 90.81%.
ABSTRACT
The purpose of this study was to optimize the extraction process of macadamia oil by enzyme hydrolysis in order to select the appropriate extraction conditions to serve as basis for the production of macadamia oil production process. The results show that the factors that affect the extraction of macadamia oil are: 1.0% Viscozyme enzyme concentration, temperature 40oC and 5 hours extraction time. The regression equation is: Y = 90.13 + 0.99X2 + 2.52X3 + 1.81X2X3 – 2.44X12 – 1.51X22 – 3.28X32. The results show that there is a high level of compatibility between experiments and regression equations. Using the Viscozyme enzyme to extract macadamia oil, the optimum technology parameters are: 1.12% Viscozyme enzyme concentration, temperature 40oC and 5 hours 20 minutes extraction time, at the time the performance of macadamia oil extraction was about is 90.81%.
[ tap chi hoa hoc 4e(23)55-2017 - dau mac ca.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn