Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,397,333

 Study of isolating and selecting Methylobacterium sp. from the leaves of the rice (oryza sativa) in Danang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Thi My; Bui Xuan Dong
Nơi đăng: The scientific method (ISSN 2708-5341); Số: N19/2018;Từ->đến trang: 35-41;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The bacterial genus Methylobacterium is pink-pigmented facultatively methylotrophs (PPFM). They use onecarbon compounds such as formate, formaldehyde, methanol as sole carbon and energy source and produce plant growth regulators, vitamin, - carotene, single-cell protein, PHBs. 34 bacteria species (coded Tn, n from 1 to 34) were isolated from rice leaves in Danang City which could grow on MMS medium with 1% methanol. Among 34 species of isolated bacteria, only two strains T6 and T12 were identified as negative Gram bacteria with pink colony, catalase, urease positive and being ability of mobility. Identification of isolates based on 16S rDNA gene
sequencing indicated that that T6 and T12 were Methylobacterium extorquens and Methylobacterium zatmanii respectively.
ABSTRACT
The bacterial genus Methylobacterium is pink-pigmented facultatively methylotrophs (PPFM). They use onecarbon compounds such as formate, formaldehyde, methanol as sole carbon and energy source and produce plant growth regulators, vitamin, - carotene, single-cell protein, PHBs. 34 bacteria species (coded Tn, n from 1 to 34) were isolated from rice leaves in Danang City which could grow on MMS medium with 1% methanol. Among 34 species of isolated bacteria, only two strains T6 and T12 were identified as negative Gram bacteria with pink colony, catalase, urease positive and being ability of mobility. Identification of isolates based on 16S rDNA gene
sequencing indicated that that T6 and T12 were Methylobacterium extorquens and Methylobacterium zatmanii respectively.
[ 2018\2018m06d014_10_50_1SMT_№19_v1-_Bai_bao.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn