Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,952,328

 Studying on isolating and selecting
benzene - degrading bacteria in Danang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Thi My; Bui Xuan Dong
Nơi đăng: VII International scientific conference: Advanced science (ISBN 978-5-907204-22-5); Số: www.naukaip.ru;Từ->đến trang: 25-31;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Environmental pollution caused by organic solvents, especially benzene, has seriously affected
ecosystems and human health. In recent years , the treatment of organic solvents by microorganisms has
been of interest to many scientists . From the 20 samples collected contaminated soil at the gas stations, car
and bike mechanic shops, have isolated 46 strains of bacteria has the ability to survive in the environment
MSM benzene containing 1%, selected 6 strains (T2, T4, T6, T7, T9, T10) capable of decomposing ben
zene . The optimal conditions for the growth and development of the 6 selected bacteria strains on MSM me
dium supplemented with 1% benzene and pH 7, at 40 ° C were investigated and determined.
Key word: pollution; organic solvents; benzene; bacteria; decompose, MSM.

ABSTRACT
Environmental pollution caused by organic solvents, especially benzene, has seriously affected
ecosystems and human health. In recent years , the treatment of organic solvents by microorganisms has
been of interest to many scientists . From the 20 samples collected contaminated soil at the gas stations, car
and bike mechanic shops, have isolated 46 strains of bacteria has the ability to survive in the environment
MSM benzene containing 1%, selected 6 strains (T2, T4, T6, T7, T9, T10) capable of decomposing ben
zene . The optimal conditions for the growth and development of the 6 selected bacteria strains on MSM me
dium supplemented with 1% benzene and pH 7, at 40 ° C were investigated and determined.
Key word: pollution; organic solvents; benzene; bacteria; decompose, MSM.

[ https://elibrary.ru/item.asp?id=37227219 ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn