Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,974,584

 Study of technological regimes of the swelling process of Vietnamese dried raw materials when received dietary fiber
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Thi My; Bui Xuan Dong
Nơi đăng: Young Scientist (ISSN 2708-5341); Số: 21 (259) May 2019;Từ->đến trang: 160-163;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The article presents development of technological regimes of the process of swelling of predried and crushed secondary products of processing mango fruits and bananas of Vietnam upon receipt of dietary fiber. The rational parameters of the swelling process, regardless of their species, are the hydromodule 1:10, the temperature is 20 ± 2 ° C and the duration is 2.8 ± 0.2 h, in the anolyte of the ECA solution pH 5.75 ± 0.25
ABSTRACT
The article presents development of technological regimes of the process of swelling of predried and crushed secondary products of processing mango fruits and bananas of Vietnam upon receipt of dietary fiber. The rational parameters of the swelling process, regardless of their species, are the hydromodule 1:10, the temperature is 20 ± 2 ° C and the duration is 2.8 ± 0.2 h, in the anolyte of the ECA solution pH 5.75 ± 0.25
[ 2019\2019m06d011_17_13_11Article_-_Young_scientis_p._160-164.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn