Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,504,514

 Nghiên cứu thu hồi các hoạt chất sinh học từ phế liệu chế biến thuỷ hải sản ứng dụng công nghệ ECA
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Xuan Dong
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàm lân khoa học và Công nghệ Việt nam; Số: 52 (5C);Từ->đến trang: 109-114;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, tác giả nghiên cứu và đề xuất phương pháp xử lý hợp lý nguồn phụ phẩm chế biến thủy hải sản như vỏ tôm và nội tạng cá trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Cụ thể, đã sử dụng nguồn phụ phẩm nội tạng cá sau khi giết mổ để tách chiết chế phẩm enzyme protease có vùng pH hoạt động axit với hoạt độ 5,3-5,4 UI/ml, và sử dụng chế phẩm enzyme này để thủy phân protein trong vỏ tôm. Dựa vào đặc điểm thành phần hóa học của vỏ tôm đã thu hồi được các hoạt chất sinh học là chitin và astaxantin. Các thí nghiệm trong bài báo, cũng đã chỉ ra rằng, có thể sử dụng nước hoạt hóa điện hóa (ECA) là dung dịch thân thiện với môi trường để sản xuất chitin và astaxanthin trên cơ sở thay thế các hóa chất độc hại nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
ABSTRACT
In this article, we research and propose methods in order to deal with a variety of seafood processing waste resources such as shrimp shells and fish viscera in Da Nang city. In addition, using fish viscera waste, we separate and extract enzyme protease that actives at 5.3-5.4 UI/ml in pH acid area and use it in an effort to hydrolysis protein in shrimp shells. Based on the properties of the chemical components from shrimp’s shells, we extracted two natural compounds having bioactivities, such as: chitin and astaxanthin, our project indicate that it is possible for us to apply ECA (Electrical chemical activation) solution which is very friendly with environment in an attempt to replace a large number of toxic chemicals in chitin and astaxanthin recovery technology.
[ 2018\2018m06d06_9_2_55005.jpg ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn