Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,893,318

 Study possibility of immobilization of protease on magnetic nanoparticles Fe3O4
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Xuan Dong, Pham Thi My
Nơi đăng: European Applied Sciences EAS (ISSN 2195-2183); Số: 10;Từ->đến trang: 67-69;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Trong bài báo trình bày cơ chế tạo thành liên kết hydro giữa hạt nano sắt từ Fe3O4 với enzyme alcalase 2,4L. Sự tạo thành liên kết hydro giữa hạt nano sắt từ với enzyme là cơ sở để chế tạo enzyme cố định sử dụng với các mục đích khác nhau trong công nghệ sinh học.
ABSTRACT
[ журнал_eas-9.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn