Lê Thị Thu Hằng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,171,567

 
Mục này được 15758 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Thu Hằng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/08/1975
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật; Tại: Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Luật; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 19; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Tại: Học viện Khoa học xã hội
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 0989983236
Email: hangltt@due.edu.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu về năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân. Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Hằng. Thành viên: Nguyễn Thị Phương Thảo, cán bộ Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, thư kí. . Mã số: T2014-04-40. Năm: 2014. (Oct 12 2016 10:48AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá tác động của pháp luật về phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt đối với mục tiêu sử dụng nước tiết kiệm. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Pháp luật và phát triển. Số: 1+2/2019. Trang: 58-64. Năm 2019. (Jun 13 2019 5:48PM)
[2]Bài báo: Bất cập trong các quy định về phương thức tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Số: 4 (360). Trang: 54-59. Năm 2018. (Jun 13 2018 11:13PM)
[3]Bài báo: Đánh giá tác động của pháp luật về mức phí và sử dụng nguồn thu từ phí bảo vệ môi nước thải công nghiệp đối với mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường . Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Nghề luật. Số: số 2. Trang: 66-70. Năm 2018. (Jun 13 2018 11:28PM)
[4]Bài báo: Hoàn thiện pháp luật về quản lí, phân bổ, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Nghề luật. Số: số 6 năm 2018. Trang: 35-39. Năm 2018. (Feb 9 2019 3:02PM)
[5]Bài báo: Bổ sung căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản nhằm nâng cao hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, Hà Nôi 07-12-2018. Số: 07-12-2018. Trang: 132-136. Năm 2018. (Mar 7 2019 4:02PM)
[6]Bài báo: Hoàn thiện pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chi Dân chủ và Pháp luật. Số: Số tháng 1 (310) năm 2018. Trang: 36-40. Năm 2018. (Feb 22 2018 10:31PM)
[7]Bài báo: Bổ sung căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản nhằm nâng cao hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, Hà Nôi 07-12-2018. Số: ISBN 978-604-76-1753-1. Trang: 132-136. Năm 2018. (Feb 12 2019 9:18PM)
[8]Bài báo: Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải nhằm nâng cao hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Nghề luật. Số: số 6 năm 2017. Trang: 11-17. Năm 2017. (Feb 22 2018 10:13PM)
[9]Bài báo: Bất cập phí bảo vệ môi trường đối với nước thải từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Sinh hoạt lí luận. Số: 8 (149) năm 2017. Trang: 95-99. Năm 2017. (Feb 22 2018 10:23PM)
[10]Tham luận: Discussion about regulations on environmental protection charges for mineral exploitation in Vietnam. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. International conferences on earth sciences and sustainable geo- resources development (ESASGD 2016), 14/11/2016. Trang: 427-431. Năm 2016. (Feb 22 2018 9:24AM)
[11]Bài báo: Nghị định số 12/2016/NĐ- CP: Hoàn thiện chính sách pháp luật phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Pháp luật và Dân chủ online- Bộ Tư Pháp. Số: 24/08/2016. Trang: 1-5. Năm 2016. (Oct 12 2016 11:00AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Sollutions Enhancing Efficiency and Effects to reduce Environmental Water Pollution of Environmental Protection Fees for Industrial Waste Water. Authors: Lê Thị Thu Hằng. Vaci 2018 proceedings & directory, ISBN: 978-604-67-1059-2. No: ISBN: 978-604-67-1059-2. Pages: 114-118. Year 2018. (Feb 9 2019 3:42PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn