Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,107,280

 Tính toán chọn tiết diện hợp lý cho cấu kiện hệ sườn tường nhà công nghiệp dùng thép thành mỏng, tạo hình nguội theo tiêu chuẩn AS/NZS 4600:2005
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Minh Sơn
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 5(90).2015;Từ->đến trang: 73-77;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết cấu thép nhẹ, thành mỏng, tạo hình nguội với những ưu điểm có tiết diện mảnh, trọng lượng nhẹ, cường độ cao, công nghệ sản xuất tiên tiến với năng suất cao, thi công nhanh và hiệu quả đã và đang được nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi trong công trình xây dựng. Các sản phẩm cấu kiện thép thành mỏng, tạo hình nguội thông dụng hiện nay bao gồm: Tấm mái, tấm tường, xà gồ, dầm tường, dàn mái nhẹ nhà công nghiệp, nhà dân dụng… đã và đang được thiết kế, sản xuất, ứng dụng ngày càng nhiều chứng tỏ khả năng thay thế có hiệu quả các kết cấu thép truyền thống. Tuy nhiên, sự làm việc và tính toán thiết kế kết cấu thép thành mỏng là khá phức tạp đòi hỏi phải đảm bảo các điều kiện chặt chẽ về cường độ, ổn định và biến dạng, đặc biệt trong điều kiện Việt Nam vẫn chưa ban hành tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép thành mỏng; ngoài một số ít tài liệu nước ngoài và catalogue sản phẩm của các nhà sản xuất chưa có nhiều nghiên cứu, tài liệu hướng dẫn tính toán. Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu phân tích sự làm việc, phương pháp tính toán, khảo sát lựa chọn tiết diện hợp lý cho các phần tử (cánh, bụng và sườn biên) để ứng dụng hiệu quả trong cấu kiện (dầm, cột) hệ sườn tường nhà công nghiệp theo tiêu chuẩn AS/NZS 4600:2005 (Australian-Newzealand)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
Cold-formed thin-walled lightweight steel structure with the advantages of slender cross-section, light weight, high strength, advanced production technology, high productivity and fast, efficient construction has been studied and widely used in construction. The current common products of thin-walled steel members such as roof panels, wall panels, purlins, girts, lightweight roof trusses in industrial and residential buildings,...have been more and more widely designed, produced, applied, demonstrating the ability to effectively replace traditional steel structures. However, the working and calculations of thin-walled steel structure are quite complicated requiring strict conditions in term of intensity, stability and deformation, especially in the conditions of Vietnam has not yet issued codes for designing thin-walled steel structure, apart from a few foreign documents and catalogs of manufacturers having not much research as well as design guides. This paper presents results of study in analyzing the working, calculation methodology and surveying to choose reasonable cross-sections for elements (flanges, webs, stiffeners) to effectively apply into members of post frame system (girts, columns) in industrial buildings according to AS/NZS 4600:2005.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn