Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,428,399

 Analysis of the Influence of incompletely interative conectors on the load bearing capacity of steel-concrete composite beams by taking into cacount cracks on flange
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Minh Son
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 6(91).2015;Từ->đến trang: 69-74;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu tính toán áp dụng tiêu chuẩn Eurocode 4 (Châu Âu) để phân tích ảnh hưởng của liên kết tương tác không hoàn toàn đến khả năng chịu tải trọng (về cường độ và độ võng) của dầm liên hợp thép-bê tông có kể đến sự nứt trên bản cánh (bản cánh bằng bê tông cốt thép hoặc bản cánh liên hợp thép-bêtông có sử dụng tấm tole). Từ đó, đề xuất tính toán lựa chọn tỷ lệ phân phối mômen hợp lý cho dầm liên hợp thép-bê tông theo sơ đồ liên tục nhằm làm giảm thiểu nguy cơ bị nứt tại tiết diện hai bên gội tựa trung gian chịu mô men âm đồng thời phát huy hiệu quả của sự tham gia làm việc của bản cánh dầm liên hợp thép-bê tông tại tiết diện chịu mô men dương ở nhịp dầm.
ABSTRACT
This paper presents results of study on applying Eurocode 4 (Europe) to analyze the influence of incompletely interactive connectors on the load bearing capacity (in terms of strength and deflection) of the steel-concrete composite beam by taking into account cracks on slab (reinforced steel-concrete or steel-concrete composite slab with profiled sheeting). Then, proposing on calculating to choose the reasonable percentage of redistribution of moment resistance for continuous steel-concrete composite beams to minimize the risk of cracking at sections of the two intermediate supports bearing negative moment while effectively promoting the participation on work of composite slab at the section bearing positive moment within span of beam.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn