Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,107,424

 Tính toán hạn chế bề rộng vết nứt trên bản cánh dầm liên hợp thép-bê tông có liên kết tương tác không hoàn toàn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn*; Hội nghị khoa học Công trình Xanh*; Vũ Duy Hải
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 11(96).2015, Quyển 2;Từ->đến trang: 53;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu phân tích tổng thể biến dạng nứt trên bản cánh (bản bê tông cốt thép có tấm tôn sóng) của dầm liên hợp thép-bê tông có liên kết tương tác không hoàn toàn. Áp dụng tiêu chuẩn Eurocode 4 (Châu Âu) tính toán lựa chọn tỷ lệ phân phối mômen hợp lý cho dầm liên hợp thép-bê tông theo sơ đồ liên tục nhằm giảm giá trị mômen âm tại gối để hạn chế tác nhân gây nứt trên bản cánh, mặt khác làm tăng giá trị mômen dương tại nhịp để phát huy hiệu quả tham gia chịu nén của bản cánh dầm. Từ giá trị nội lực phân phối sẽ tính toán được diện tích cốt thép thanh theo tiêu chí vừa đủ hạn chế bề rộng vết nứt đồng thời tận dụng hết khả năng tham gia chịu lực trong tiết diện liên hợp, đảm bảo cho dầm vừa đủ chịu mômen sau khi phân phối tại đồng thời ở các tiết diện chịu mômen âm tại các gối trung gian và các tiết diện chịu mômen dương ở nhịp.
ABSTRACT
The paper presents the results of a study analyzing the overall deformation on a slab (a steel-concrete composite slab with profiled sheeting) of steel-concrete composite beams with partial interaction. The Eurocode 4 (Europe) was applied to calculate and select the reasonable moment ratio distribution for steel-concrete composite beams based on a continuous diagram to reduce the negative moment value at the supports, thereby restricting cracking agents on the slab, and increasing the positive moment value at the beams’ mid-span to enhance the of the participation efficiency of the composite slab in compression. The values of the distributed internal forces enabled the calculation of the reinforcement area in such a way that was sufficient enough to limit the crack width and at the same time to take full advantage of the moment resistance ability of the steel-concrete composite beam, ensuring that the composite beam was still capable of resisting the redistributed negative moment at the supports as well as at the areas for the positive moment at the beam’s mid-span.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn