Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,427,829

 Nghiên cứu thiết kế giải pháp cấu tạo sườn tăng cường ổn định tổng thể cho dầm thép cánh rỗng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng; Số: 4(33)-2009;Từ->đến trang: 49-55;Năm: 2009
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn