Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,106,601

 So sánh áp dụng tiêu chuẩn AISC/ASD (Hoa Kỳ) với tiêu chuẩn TCVN 5574-1991 (Việt Nam) để kiểm tra ổn định cục bộ dầm thép bản tổ hợp.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
Nơi đăng: Tap chí KH&CN Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 3(7)-2004;Từ->đến trang: 20-26;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn