Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,428,301

 Một số giải pháp tiếp cận giảng dạy theo hướng" Lấy người học làm trung tâm"
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao chất lượng giảng dạy theo học chế tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phân tích thực trạng đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ và nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tiếp cận theo hướng " Lấy người học làm trung tâm"
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn