Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,428,452

 Một số giải pháp giảng dạy tiếp cận theo " Lý thuyết kiến tạo " trong đào tạo tín chỉ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Huỳnh Minh Sơn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị khoa học về đào tạo tín chỉ tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN; Số: 2011;Từ->đến trang: 51-57;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn