Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,427,785

 Tác động của Dự án TRIG trong việc nâng cao năng lực đào tạo thực hành các chuyên ngành xây dựng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Trường Cao đẳng Công nghệ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Võ Như Tiến - TS.Huỳnh Minh Sơn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị sơ kết chương trình TRIG của Đại học Đà Nẵng tháng 06/2012
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 1;Từ->đến trang: 32-37;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đánh giá tác động của Dự án TRIG trong việc nâng cao năng lực đào tạo thực hành các chuyên ngành xây dựng theo hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Đề xuất kiến nghị triển khai dự án tiếp theo.
ABSTRACT
Not yes
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn