Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,107,427

 Nghiên cứu sử dụng thanh căng tạo ứng suất trước trong dầm liên hợp thép-bê tông để ứng dụng trong công trình xây dựng có khẩu độ lớn
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Minh Sơn, Trần Đức Long
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà nẵng; Số: 11(60)-2012 QUYỂN II;Từ->đến trang: 84-89;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết cấu liên hợp thép-bê tông đang được quan tâm nghiên cứu và ứng dụng ở nhiều nước tiên tiến. Kết cấu bê tông ứng suất trước và kết cấu thép ứng suất trước là các giải pháp công nghệ hiện đại đang được nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi đem lại hiệu quả cao. Việc nghiên cứu tính toán khả năng áp dụng giải pháp ứng suất trước cho kết cấu dầm liên hợp thép-bê tông là cần thiết, nhằm làm tăng khả năng chịu tải cho kết cấu dầm cần gia cường, tăng khả năng vượt khẩu độ và hạn chế độ võng cho dầm thiết kế mới. Hiện nay, các tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam và kể cả tiêu chuẩn Eurocode 4 (Châu Âu) cũng chưa có quy định về ứng suất trước cho kết cấu liên hợp. Bài báo nghiên cứu tính toán nội lực và ứng suất trong dầm liên hợp thép-bê tông có thanh căng ứng suất trước trong các giai đoạn thi công và sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Hiệu quả rõ rệt khi giảm đáng kể diện tích thép dầm (25-30% trong phạm vi bài toán khảo sát), mặt khác cho thấy sử dụng dầm thép cường độ thường và thanh căng dùng thép cường độ cao sẽ cho hiệu quả tốt hơn.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
Steel-concrete composite structures are being cared and studied as well as applied in many developed countries with high efficiency. The study on possibility of the applying solutions of prestressed structures for steel-concrete composite structures is necessary in order to increasing load-bearing capacity of prestressed beams, increasing the ability of overpass long spans and limiting deflection of new design beams. Up to now, both Vietnam codes for design and Eurocode 4 (Europe) have not had any guide on prestressing composite structures. The paper is a study on analyzing internal forces and stress of steel-concrete composite beams using external tendons in stage of building at site as well as stage of using it. The study results show a high efficiency as considerably decreasing the area of reinforcement in beams (25-30% out of the study sample) and show that combining non-prestressed reinforcement beams and high strength external tendons giving a better efficiency.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn