Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,427,948

 Thiết lập các đường cong tương tác (M-N) và (M-V) theo tiêu chuẩn Eurocode4 (Châu Âu) để tính toán khả năng chịu nén lệch tâm xiên của cột liên hợp thép-bê tông có kể đến ảnh hưởng của lực cắt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS.Huỳnh Minh Sơn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 4(64);Từ->đến trang: 90-95;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự làm việc của kết cấu cột nhà nhiều tầng là chịu nén lệch tâm xiên (uốn theo hai phương) đồng thời chịu lực cắt trong một số trường hợp không thể bỏ qua trong tính toán. Trong điều kiện Việt Nam chưa có tiêu chuẩn thiết kế kết cấu liên hợp thép-bê tông, tác giả giải quyết mối liên hệ giữa khả năng chịu mômen, lực dọc và lực cắt đối với các dạng tiết diện chữ nhật, tròn của cột liên hợp (thép hình chữ I được bọc bê tông hoàn toàn) bằng cách thiết lập các đường cong tương tác mômen-lực dọc (M-N); mômen-lực cắt (M-V) theo Eurocode 4 (EC4, Châu Âu). Kết quả nghiên cứu ứng dụng để khảo sát ảnh hưởng của cường độ vật liệu và hàm lượng (bê tông, thép hình và thép thanh) đến khả năng chịu nén lệch tâm xiên của cột liên hợp thép-bê tông làm cơ sở lựa chọn tiết diện hợp lý cho kết cấu nhà nhiều tầng.
ABSTRACT
The working of columns of the multi-storey structure is bi-axial eccentric compressed (bi-axial bended) and shear bearing simultaneously that in some cases can not be ignored in the calculation. In Vietnam condition with no codes for calculating concrete steel composite structures, the author address the relationship between moment bearing, axial force bearing and shear force bearing on cross sections of rectangular shape, circular shape of composite column (I-shaped steel encased concrete entirely) by setting the interaction curve of moment-axial force (M-N) as well as moment-shear force (M-V) according to Eurocode 4 (EC4, Europe). Research results applied to examine the effects of intensity and concentration of materials (concrete, steel bars and steel) to bi-axial eccentric compression resistance of steel-concrete
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn