Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,427,998

 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dầm thép nhẹ, cánh rỗng Hfb (Hollow flange beam) để ứng dụng vào thực tế xây dựng tại Việt Nam (Đề tài KHCN cấp Bộ 2009-2010)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ nhiệm:  Đồng chủ trì: TS. Huỳnh Minh Sơn, ThS Nguyễn Phú Hoàng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Thành viên:  
Số: B2009-ĐN06-07 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dầm thép nhẹ, cánh rỗng Hfb (Hollow flange beam) để ứng dụng vào thực tế xây dựng tại Việt Nam các nội dung chính như sau:

Nghiên cứu sự làm việc và trạng thái ứng suất biến dạng; Vấn đề ổn định tổng thể và ổn định cục bộ khi chịu mômen và chịu cắt; Quy trình tính toán thiết kế theo tiêu chuẩn AS4600:2005 (Úc); Phần mềm thiết kế ứng dụng; Giảỉ pháp công nghệ gia cường ổn định tổng thể cho dầm Hfb

 

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

Tài liệu báo cáo khoa học tổng kết đề tài

Quy trình hướng dẫn thiết kế

Quy trình hướng dẫn chế tạo

Phần mềm thiết kế ứng dụng -HFBDS2010

Hệ thống bảng tra và đồ thị ứng dụng cho các tiết diện định hình

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn