Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,427,899

 Nghiên cứu tính toán liên kết hàn kết cấu thép tiết diện rỗng, ống tròn trong công trình xây dựng nhịp lớn (Đề tài KHCN cấp ĐHĐN năm 2009)
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  TS.Huỳnh Minh Sơn
Số: T2009-06-60 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn