Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,554,262

 Xác định đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành trong các đơn vị kinh doanh vận tải
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Tùng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Kế toán
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 10;Từ->đến trang: 24;Năm: 1998
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn