Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,175,428

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khung lý thuyết nghiên cứu ảnh hưởng của vốn xã hội đến quyết định cải tiến của doanh nghiệp. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng. Số: 6/2016. Trang: 17-25. Năm 2016. (Aug 4 2016 9:10AM)
[2]Bài báo: Quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của các Công ty niêm yết. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 7/2016. Trang: 29-25. Năm 2016. (Aug 4 2016 9:18AM)
[3]Bài báo: Vận dụng thẻ điểm cân bằng trong đánh giá thành quả của các Ngân hàng thương mại. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng. Số: 10/2014. Trang: 9-17. Năm 2014. (Nov 2 2014 11:24PM)
[4]Bài báo: Kế toán quản trị-Từ khía cạnh lợi ích doanh nghiệp đến khía cạnh trách nhiệm xã hội. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 206 Tháng 8/2014. Trang: 69-75. Năm 2014.
(Aug 16 2014 8:55PM)
[5]Bài báo: Bàn về việc sử dụng thông tin tài chính trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí kinh tế và phát triển. Số: 2/2013. Trang: 17-25. Năm 2013. (Feb 21 2013 10:15AM)
[6]Bài báo: Kiểm soát nội bộ hoạt động công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp . Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí kế toán & kiểm toán. Số: 7/2013. Trang: 19-24. Năm 2013. (Aug 2 2013 9:43AM)
[7]Bài báo: Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS41) trong các DN trồng cây công nghiệp ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng, Th.S Nguyễn Thị Cẩm Vân. Tạp chí kế toán và kiểm toán. Số: Tháng 1+2/2013. Trang: 14-19. Năm 2013. (Feb 4 2013 9:43PM)
[8]Bài báo: Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả và rủi ro tài chính trong hoạch định chính sách tài trợ của các Công ty niêm yết . Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí khoa học và đào tạo Ngân hàng. Số: 7/2013. Trang: 11-17. Năm 2013. (Aug 2 2013 9:36AM)
[9]Bài báo: Mô hình xếp hạng tín nhiệm các Công ty niêm yết-Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 12/2012. Trang: 15-23. Năm 2012.
(Jan 4 2013 6:50PM)
[10]Bài báo: Bàn về tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí Ngân hàng. Số: 9, tháng 5. Trang: 17-23. Năm 2012. (May 7 2012 9:33AM)
[11]Bài báo: Nhận dạng rủi ro trong hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí Ngân hàng. Số: 11 tháng 6. Trang: 15-21. Năm 2012. (Jun 11 2012 9:57PM)
[12]Bài báo: Quản trị chi phí hoạt động của doanh nghiệp theo phương pháp chi phí mục tiêu. Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng. Tạp chí Kinh tế Phát triển. Số: tháng 6. Trang: 17-25. Năm 2012. (May 31 2012 8:00PM)
[13]Bài báo: Nhận diện các đặc trưng hoạt động của doanh nghiệp qua phân tích báo cáo tài chính. Tác giả: TS.Hoàng Tùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Ngân hàng. Số: 19. Trang: 17-22. Năm 2011. (Oct 4 2011 10:20PM)
[14]Bài báo: Phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp bằng mô hình hồi qui Logistic. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: 43. Năm 2011. (May 10 2011 7:46PM)
[15]Bài báo: Phân tích tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính-kết quả nghiên cứu công ty niêm yết theo nhóm ngành. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí kế toán và kiểm toán
marriage affairs open i want an affair
. Số: 6. Năm 2011.
(Jun 29 2011 3:29PM)
[16]Bài báo: Bàn về phương pháp kiểm toán chi phí trong kiểm toán Báo cáo tài chính. Tác giả: Hoàng Tùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Kiểm toán
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5. Năm 2011.
(May 24 2011 10:27AM)
[17]Bài báo: Phân tích mối quan hệ giữa cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính của các Công ty niêm yết. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Kinh tế phát triển
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3 (kì 2). Năm 2011.
(Apr 29 2011 11:08PM)
[18]Bài báo: Mô hình thông tin kết hợp phân tích hiệu quả-Tiếp cận hệ thống thẻ điểm cân bằng (BSC). Tác giả: PGS.TS Hoàng Tùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí kế toán và kiểm toán
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 11. Trang: 17-23. Năm 2011.
(Nov 4 2011 9:38AM)
[19]Bài báo: Vấn đề công bố thông tin của các Công ty niêm yết. Tác giả: Hoàng Tùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Ngân hàng. Số: 10. Năm 2011. (May 19 2011 9:41PM)
[20]Bài báo: Mô hình định lượng phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng. Số: 6. Năm 2011. (Jun 1 2011 9:50PM)
[21]Bài báo: Bàn về các chỉ số nghiên cứu sự tập trung trong lĩnh vực Ngân hàng. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Ngân hàng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 11. Năm 2011.
(May 25 2011 9:21PM)
[22]Bài báo: Bàn về qui trình kiểm tra sau thông quan trong quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu. Tác giả: Hoàng Tùng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 41. Năm 2011.
(Mar 8 2011 2:17PM)
[23]Bài báo: Phương pháp xác định giá trị các nghiệp vụ chuyển giao nội bộ trong các Công ty đa quốc gia . Tác giả: Hoàng Tùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 2. Năm 2011.
(Apr 8 2011 10:22AM)
[24]Bài báo: Dự báo rủi ro hoạt động của doanh nghiệp -Tiếp cận mô hình ROC. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Ngân hàng . Số: 6. Năm 2011. (Apr 8 2011 10:24AM)
[25]Bài báo: Xây dựng mô hình cảnh báo rủi ro phá sản doanh nghiệp. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Số: 3. Năm 2011. (Apr 10 2011 8:54PM)
[26]Bài báo: Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các Công ty cổ phần vừa và nhỏ. Tác giả: Hoàng Tùng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Ngân hàng. Số: 21. Trang: 37-41. Năm 2010. (Jan 8 2011 5:07PM)
[27]Bài báo: Bàn về các mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Thương mại. Số: 31+32. Trang: 7-9(số31)+9-10(số 32). Năm 2010. (Jan 8 2011 5:09PM)
[28]Bài báo: Thông tin kế toán phục vụ ra quyết định trong điều kiện giới hạn về nguồn lực sản xuất. Tác giả: Hoàng Tùng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Kế toán. Số: 87. Trang: 36-38. Năm 2010. (Jan 8 2011 5:10PM)
[29]Bài báo: Kiểm chứng mô hình điểm số Z và kết quả xếp hạng tín dụng doanh nghiệp
.
Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Ngân hàng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 17. Trang: 37-41. Năm 2010.
(Jan 4 2011 8:26PM)
[30]Bài báo: Bàn về qui trình xử lý thông tin trong các hình thức kế toán hiện nay. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính-Kế toán
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1(54). Trang: 55-58. Năm 2008.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[31]Bài báo: Định giá sản phẩm chuyển giao trong kinh doanh quốc tế. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Kế toán. Số: 70. Trang: 24-27. Năm 2008. (Dec 31 2010 2:31PM)
[32]Bài báo: Bàn về hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính các dự án đầu tư giao thông vận tải. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Kinh tế phát triển
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 91. Trang: 37-39. Năm 2005.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[33]Bài báo: Phân tích mô hình đánh giá rủi ro và định giá tài sản tài chính (CAPM). Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam. Số: 6. Trang: 41-42. Năm 2005. (Dec 31 2010 2:31PM)
[34]Bài báo: Mối quan hệ giữa hiệu quả hoạt động với các mục tiêu của chính sách tài chính doanh nghiệp. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Kinh tế phát triển. Số: 99. Trang: 22-23. Năm 2005. (Dec 31 2010 2:31PM)
[35]Bài báo: Hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính các dự án đầu tư giao thông vận tải. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán. Số: 2(19). Trang: 26-27. Năm 2005. (Jun 15 2011 8:11PM)
[36]Bài báo: Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết. Tác giả: Hoàng Tùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5. Trang: 10-11. Năm 2003.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[37]Bài báo: Phân tích dự báo nhu cầu vận tải đường sắt. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 6. Trang: 59-60. Năm 2003. (Dec 31 2010 2:31PM)
[38]Bài báo: Các giải pháp phát triển thị phần vận tải đường sắt. Tác giả: Hoàng Tùng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 9. Trang: 25-26. Năm 2003. (Dec 31 2010 2:31PM)
[39]Tham luận: Thông tin quản lý-Công cụ đắc lực để hội nhập và phát triển của các doanh nghiệp. Tác giả: Hoàng Tùng. Hội thảo khoa học do Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức
marriage affairs open i want an affair
. Trang: 182-187. Năm 2003.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[40]Bài báo: Xây dựng chỉ số phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc hoàn thành kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp. Tác giả: Hoàng Tùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 3. Trang: 47-48. Năm 2001. (Jun 15 2011 10:08PM)
[41]Bài báo: Vận tải đường sắt Việt nam-Dự báo và định hướng phát triển. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Giao thông vận tải
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 7. Trang: 43-44. Năm 2001.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[42]Bài báo: Xác định các chỉ tiêu cơ bản để phân tích hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Giao thông vận tải
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 9. Trang: 40-41. Năm 2001.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[43]Bài báo: Vận dụng xác suất thống kê trong phân tích rủi ro các dự án đầu tư. Tác giả: Hoàng Tùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kiểm toán. Số: 4. Trang: 12-13. Năm 2001. (Dec 31 2010 2:31PM)
[44]Tham luận: Kinh tế tri thức và vấn đề sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực. Tác giả: Hoàng Tùng. Hội thảo khoa học do Bộ Khoa học-Công nghệ tổ chức. Trang: 60-64. Năm 2001. (Dec 31 2010 2:31PM)
[45]Bài báo: Phân tích bằng phương pháp chỉ số. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp chí Kế toán. Số: 27. Trang: 251-252. Năm 2000. (Dec 31 2010 2:31PM)
[46]Tham luận: Đổi mới các chính sách kinh tế đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Tác giả: Hoàng Tùng. Hội thảo khoa học do Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức. Trang: 128-134. Năm 1999. (Dec 31 2010 2:31PM)
[47]Bài báo: Xác định đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành trong các đơn vị kinh doanh vận tải. Tác giả: Hoàng Tùng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Kế toán
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 10. Trang: 24. Năm 1998.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[48]Bài báo: Một số vấn đề về phân tích hoạt động kinh tế trong ngành vận tải đường sắt. Tác giả: Hoàng Tùng. Tạp san Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 81-83. Năm 1997. (Dec 31 2010 2:31PM)
[49]Bài báo: Thông tin quản lý và việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý. Tác giả: Hoàng Tùng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kế toán
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 7. Trang: 112,122. Năm 1997.
(Dec 31 2010 2:31PM)
[50]Bài báo: Phương pháp thực hiện các bút toán điều chỉnh theo hệ thống kế toán Mỹ. Tác giả: Hoàng Tùng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp san Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 26-29. Năm 1996. (Dec 31 2010 2:31PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: An Investigation on Impact factors that affect the business efficiency of oil and gas enterprises in VietNam. Authors: Hoang Tung. International journal of economics & management sciences. No: Volume 6, Isue3, 2017. Pages: 15-13. Year 2017. (Dec 12 2018 9:45AM)
[2]Article: AN ANALYSIS ON THE SITUATION AND TRENDS OF M&A ACTIVITIES IN VIETNAM. Authors: Hoang Tung. Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference, 2013. No: 3. Pages: 41-50. Year 2013. (Aug 19 2013 9:37AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn